คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 9 Literature วรรณกรรม | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 9 Literature วรรณกรรม

YouTube video

YouTube video

literature

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ anecdote
กวีนิพนธ์ anthology
อัตชีวประวัติ autobiography
การเขียนชีวประวัติของตนเอง biography
สั้น brief
ที่มีเสน่ห์ captivating
ซึ่งบอกลักษณะ descriptive
บทสนทนา dialog
ผู้เขียนบทละคร dramatist
เป็นสัญลักษณ์ emblematic
ต้องตาต้องใจ engaging
ทั้งหมด entire
บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม epilogue
แจ้งชัด explicit
รื่องไม่จริง fiction
ภาพพจน์ figure of speech
ประเภท genre
น่าขัน humorous
มโนภาพ imagery
ช่างจินตนาการ imaginative
ข้อมูลเชิงลึก insight
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งสวนทางกันอย่างน่าประหลาดใจ irony
คำพูดยืดยาว long-winded
คำอุปมา metaphor
เรื่องจริง non-fiction
เค้าโครงเรื่อง plot
บทกวี poem
เด่นกว่าคนอื่น pre-eminent
บทนำ prologue
พูดอย่างจืดชืดน่าเบื่อ prose
พิมพ์ออกจำหน่าย publish
เปิดเผย reveal
คล้องจอง rhyme
จังหวะ rhythm
การพูดประชด sarcasm
ฉาก scene
การเรียงลำดับ sequence
ซึ่งถูกเรียงลำดับ sequential
การเปรียบเทียบ simile
โคลง sonnet

Sticky advertisement box