คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 7 Politics การเมือง | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 7 Politics การเมือง

YouTube video

YouTube video

Politics

ผู้ยึดถือทฤษฎี activist
ผู้บริหาร administer
ข้อดี advantages
เอกอัครราชทูต ambassador
ใช้ภาษาอย่างคล่อง articulate
ตรงกันข้าม / แทนที่จะ as opposed to
จับสลาก ballot
ถูกห้าม ban
ลำเอียง biased
การณรงค์ campaign
แสดงลักษณะ characterized
พันธมิตร coalition
ซึ่งต้องกระทำ compulsory
การอนุญาต consent
ผลที่จะเกิดภายหลัง consequences
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย constituents
ประสานงาน coordinate
นักวิจารณ์ critic
ซึ่งสำคัญมากๆ crucial
การอภิปราย / ชิงชัย debate
หลอกลวง deceive
ประชาธิปไตย democracy
ข้าราชการสถานทูต diplomat
ข้อเสีย disadvantages
แยกแยะ discern
ความขัดแย้ง dissent
เลือกตั้ง elect
กำจัด eliminate
ราชอาณาจักร empire
ผู็นำที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ hereditary ruler
ซึ่งต้องรับผิดชอบ hold to account
หน้าซื่อใจคด hypocrisy
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ inevitably
การมีชื่อเสียงในทางที่เลว infamy
เรื่อง matter
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร minister
โฆษก mouthpiece
ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ necessitate
ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง nominee
เชื่อฟัง obedient
ช่องทาง outlet
พรรค party
เพื่อนร่วมงาน peers
เวที platform
ศักยภาพ potential
การปฏิบัติ practice
นายกรัฐมนตรี prime minister
การโฆษณาชวนเชื่อ propaganda
ผัสสาการนิยม sensationalism
ความคิดเห็น stance
มุมมองความคิด standpoint
กลยุทธ์ strategy
ผู้ที่ต้องเสียภาษี taxpayer
การแพร่ระบาดทางออนไลน์ viral
มีระเบียบวินัย well disciplined

Sticky advertisement box