คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 8 Psychology จิตวิทยา | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 8 Psychology จิตวิทยา

YouTube video

YouTube video

Psychology

ผิดปกติ abnormal
ที่ได้เรียนมา acquisition
การวิเคราะห์ analysis
นิรนาม anonymous
การประเมิน assessment
ที่กั้น / อุปสรรค barrier
การล้มเหลว breakdown
เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้ cognitive
ร่วมกัน collaboratively
ความตระหนักรู้ consciousness
บริบท context
คอร์เทกซ์ cortex
วิกฤติ crisis
เสื่อม / ลดลง declined
ขาด / ไม่พอเพียง deficient
การไม่รับผิดชอบ / ความผิด delinquency
ความหดหู่ depression
ตรวจพบ detect
เสื่อมลง / ทำให้ทรุดโทรม deteriorate
ความขัดแย้ง discord
ความผิดปกติทางจิตใจ disorder
ระยะเวลา duration
อัตตา ego
ส่วนประกอบ element
ส่งเสริม enhance
ยุค / สมัย era
คาดคะเน estimate
ตรวจสอบ examine
มีอยู่จริง exist
ความรู้ความชำนาญ expertise
ประการหนึ่ง feature
พื้นฐาน foundation
ลักษณะเฉพาะตัว identity
ถูกยุยง / ห่าม impulsive
ให้สอดคล้องกับ in conjunction with
อัตโนมัติโดยที่ไม่รู้ตัว involuntary
ห้องปฏิบัติการ laboratory
ขาด / ขัดสน lack
อารมณ์เเปรปรวน mood swings
แรงจูงใจ motivation
เจรจา negotiate
รูปแบบของระบบประสาท neural pattern
ธรรมดา ordinary
ถูกครอบงำ / ซึ่งรับไม่ไหว overwhelmed
ทำให้เป็นอัมพาต / สิ้นกำลัง paralyze
อย่างถูกต้อง properly
เกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจ psychosomatic
ความเป็นจริง reality
สร้างใหม่ reconstruct
การตอบสนอง response
การฟื้นฟู restoration
สถานการณ์ scenario
ความรู้คุณค่าในตัวเอง self-esteem
สัญญาณ / ตัวบ่งชี้ signs
ตัวกระตุ้น stimulus
สำรวจ survey
เป็นลางแห่ง symbolize
กระแสจิต telepathy
การบำบัดโรค therapy
ระยะเวลาที่ถูกกำหนด timescale
เจ็บปวดจิตใจ traumatic
ตัวแปร variables

 

 

Sticky advertisement box