คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 12 Religion ศาสนา | English by chris

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 12 Religion ศาสนา

YouTube video

YouTube video

religion

ผู้เชื่อว่าอาจมีพระเจ้าอยู่จริง agnostic
นางฟ้า angel
เรียบเรียง articulated
ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง atheist
มีอำนาจ authoritative
ความเชื่อ belief
พระคัมภีร์ Bible
อวยพร bless
ศาสนาพุทธ Buddhism
ศาสนาคริสต์ Christianity
พระบัญญัติ commandment
ทำตาม conform
สนธิสัญญา covenant
หลักความเชื่อในทางศาสนา creed
ไม้กางเขน cross
ถูกตรึงกางเขน crucify
แถลง declare
การกระทำ deed
เทพเจ้า deity
การสาธิต demonstration
ธรรมะ dharma
ลูกศิษย์ disciple
หลากหลาย diverse
ทิพย์ divine
สมควรได้รับ earn
ตั้งใจจริง earnestly
ยอมรับอย่างเต็มใจ embrace
การตรัสรู้ enlightenment
ชั่วนิรันดร eternal
ชีวิตนิรันดร eternal life
ความเชื่อ / ศรัทธา faith
การให้อภัย forgiveness
จัดตั้งขึ้น founded
อริยสัจสี่ four noble truths
ทำให้เกิดขึ้นจริง fulfill
พระเจ้า God
พระคุณ grace
สวรรค์ heaven
ศาสนาฮินดู Hinduism
มนุษยชาติ humanity
รูปเคารพ idols
ศาสนาอิสลาม Islam
พระเยซู Jesus
พิพากษา judgment
กรรม karma
ทําบุญ make merit
นั่งสมาธิ meditate
การนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว monotheism
ศีลธรรม morality
มุสลิม Muslim
อาถรรพ์ mystical
อริยมรรคมีองค์แปด noble eightfold path
ถวายบูชา offering
คนนอกศาสนา pagan
เกี่ยวกับปรัชญา philosophical
ผู้พูดแทนพระเจ้า prophet
การหาข้อสอดคล้อง reconcile
ความต้องการ requirements
การฟื้นฟูสภาพ restoration
ความชอบธรรม righteousness
พิธีกรรม ritual
ผู้ครอบงำ ruler
ศักดิ์สิทธิ์ sacred
เครื่องบูชา / เสียสละชีวิต sacrifice
ความรอด salvation
หนังสือศักดิ์สิทธิ์ scripture
นิกาย sects
กฎแห่งวิถีชีวิตของมุสลิม sharia law
ศาลเจ้า shrine
ปาบ sin
อำนาจอธิปไตย sovereign
วิญญาณ spirit
การจำนน submission
ยอมจำนน submit
ถูกทรมาน suffer
มีอำนาจบังคับเหนือ supersede
โบสถ์ของศาสนายิว synagogue
ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว theistic
ขั้นสูงสุด ultimate
ผู้ที่มีความเชื่อว่าทุกศาสนาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ universalist
นมัสการ worship

Sticky advertisement box