27/100 Art and creativity ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ | English by Chris

27/100 Art and creativity ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษรอบด้าน
หัวข้อ 27/100
Art and creativity
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

1. Imagination จินตนาการ
Imagination allows artists to create unique and original artworks.
จินตนาการช่วยให้ศิลปินสร้างงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์

2. Inspiration แรงบันดาลใจ
The beautiful sunset provided inspiration for the painter’s latest masterpiece.
พระอาทิตย์ที่ตกอย่างสวยงามทำให้ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจในงานชิ้นสุดท้ายของเขา

3. Expression การแสดงออก
Art is a powerful means of self-expression and communication.
ศิลปะเป็นสื่อที่มีความสามารถสำคัญในการแสดงออกตัวเองและการสื่อสาร

4. Creativity ความคิดสร้างสรรค์
Creativity is the ability to think outside the box and come up with new ideas.
ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถในการคิดนอกกรอบและค้นหาความคิดใหม่

5. Exhibition นิทรรศการ
The art exhibition features works by local and international artists.
นิทรรศการศิลปะนี้นำเสนองานศิลปะของศิลปินท้องถิ่นและทั่วโลก

6. Aesthetics สุนทรียศาสตร์
Aesthetics refers to the principles of beauty and appreciation in art.
สุนทรียศาสตร์หมายถึงหลักการและการสัมผัสถึงความงดงามด้านศิลปะ

7. Composition การตกแต่ง
The composition of an artwork refers to how the elements are arranged and organized.
การตกแต่งของงานศิลปะหมายถึงวิธีการจัดและออกแบบองค์ประกอบต่างๆ

8. Perspective มุมมอง
The artist used a unique perspective to create a sense of depth in the painting.
ศิลปินใช้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างความลึกลงไปในภาพวาด

9. Medium สื่อ
Artists can choose different mediums such as paint, clay, or digital tools to create their artworks.
ศิลปินสามารถเลือกใช้สื่อต่างๆ เช่น สี, ดินเผาหรือเครื่องมือดิจิตอลในการสร้างงานศิลปะของพวกเขา

10. Sculpture ประติมากรรม
The sculptor used stone to create a beautiful sculpture of a human figure.
ประติมากรใช้หินในการสร้างประติมากรรมสวยงามของรูปคน

★★★ คอร์สอออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง ★★★
⬇ ดูรายละเอียดได้ที่ ⬇

วีดีโอคอร์สออนไลน์เรียนภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง

Sticky advertisement box