L3 S1 | English by chris

L3 S1

เลื่อนเวลา Postpone
สมัคร / ประยุกต์ใช้ Apply
ระบุ Specify
ปล้น Rob
กล่าวหา Accuse
ต้าน Resist
กระตุ้น Stimulate
แบ่ง Divide
กรน Snore

ซึมซับ absorb
เชิงวิเคราะห์ analytical
การประเมิน assessment
ดาวเคราะห์น้อย asteroid
หลอดเลือด blood vessels
ย่อยสลาย break down
เชื่อมต่อ chain
ลักษณะ characteristic
ตามลำดับ chronological
ระบบไหลเวียนโลหิต circulatory
ดาวหาง comet
ทำให้อัดแน่น compact
ส่วนประกอบ component
ซับซ้อน complex
แม่นยำ concise
ข้อสรุป conclusi on
อย่างสม่ำเสมอ constantly

ทำให้เปื้อนเปรอะ contaminate
หดตัว contract
พืชผล crop
เปลือกโลก (earth’s) crust
การทำให้เป็นรูปธรรม crystallization
รับน้ำหนักกระแทก cushion
ฝูงวัว dairy herd
ระบบย่อยอาหาร digestive system
ละลาย dissolve
เป็นพิเศษ distinctive
แยกแยะ distinguish
แบ่งออก divided
ระบบต่อมไร้ท่อ endocrine system
เอนไซม์ enzyme
กัดกร่อน erode
ระเบิด erupt
จำเป็น / สำคัญมากๆ essential

ชั่วนิรันดร์ eternity
มีอยู่จริง exist
ขยายตัว expand
ขับไล่ expel
ลักษณะเฉพาะ feature
เจริญพันธุ์ fertile
หน้าที่ function
จำเป็น / สำคัญมากๆ fundamental
ความเสียดทาน friction
พันธุศาสตร์ genetics
ถูกดัดแปลงพันธุกรรม genetically manipulating
แรงโน้มถ่วง gravity
เป็นอันตราย harmful
สารกำจัดวัชพืช herbicide
อาการเหินน้ำ hydroplane
สมมุติฐาน hypothesis
หินอัคนี igneous rock

สาธิต illustrate
ระบบภูมิคุ้มกัน immune system
ทำให้แน่นอน insure
ปริมาณที่บริโภค intake
มีปฏิกิริยากับ interact
พลังงานจลน์ kinetic energy
ของเหลว liquid
หล่อลื่น lubricate
ระบบน้ําเหลือง lymphatic system
ท่อน้ำเหลือง lymph duct
ต่อมน้ำเหลือง lymph nodes
หลอดน้ำเหลือง lymph vessels
หินหนืด magma
เนื้อโลก mantle
สิ่ง / วัสดุ matter

เยื่อ membrane
รวมเข้าด้วยกัน merge
หินแปร metamorphic rock
แร่ธาตุ mineral
แร่ธาตุวิทยา mineralogy
ในระดับโมเลกุล molecular
โมเลกุล molecule
ระบบกล้ามเนื้อ muscular system
ระบบประสาท nervous system
โคจร orbit
อนุภาค particle
เชื้อโรค pathogens
การขับเหงื่อ perspiration
ความเป็นกรด-ด่าง ph-level
การตกตะกอน precipitation

คาดการณ์ predict
แอ่งน้ำขนาดเล็ก puddle
รวดเร็ว rapidly
ควบคุม regulate
ระบบสืบพันธุ์ reproductive system
ต่อต้าน resistant
ระบบหายใจ respiratory system
การสุ่มเก็บตัวอย่าง sampling
คายออก secrete
ตะกอน sediment
หินตะกอน sedimentary rock
ระบบโครงสร้างกระดูก skeletal system
ระบบผิวหนัง skin system
ของแข็ง solid

ทำให้เป็นของแข็ง solidify
แก้ไขปัญหา solve (problems)
สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต starch
สาร substance
อาหารเสริม supplements
สังเคราะห์ synthesize
แผ่นเปลือกโลก tectonic plates
เส้นเอ็น tendon
สามมิติ three dimensional
กับดัก trap
ระบบทางเดินปัสสาวะ urinary system
จำเป็น / สำคัญมากๆ vital
นึกภาพออก visualize
วัชพืช weed

Sticky advertisement box