27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก

L27

27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก

 

What is a prefix?

 

A prefix is placed before another word to change the meaning of that word.

คือคำที่เติมหน้าคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป

 

Prefix Meaning Example ความหมายภาษาไทย
un- + adj not Unhappy ไม่มีความสุข
non- + noun / adj not Non-fiction งานเขียนที่ได้จากเรื่องจริง
in- / im- / ir- / ill- + adj / verb not Inescapable ไม่สามารถหนีได้
dis- + verb / adj not Dislike ไม่ชอบ
re- + verb again Rethink คิดอีกที
over- + verb too much Overeat กินมากเกินไป
mis- + verb wrongly Misunderstand เข้าใจผิด
pre- + verb before Pre-order สั่งล่วงหน้า
de- + verb down / reduce / stop Demotivate บั่นทอนกำลังใจ
anti- + noun against Anti-democracy การต่อต้านประชาธิปไตย
Skills

Posted on

12/10/2015

Submit a Comment

Your email address will not be published.