27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก

L27

27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก

 

What is a prefix?

 

A prefix is placed before another word to change the meaning of that word.

คือคำที่เติมหน้าคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป

 

PrefixMeaningExample ความหมายภาษาไทย
un- + adjnotUnhappyไม่มีความสุข
non- + noun / adjnotNon-fictionงานเขียนที่ได้จากเรื่องจริง
in- / im- / ir- / ill- + adj / verbnotInescapableไม่สามารถหนีได้
dis- + verb / adjnotDislikeไม่ชอบ
re- + verbagainRethinkคิดอีกที
over- + verbtoo muchOvereatกินมากเกินไป
mis- + verbwronglyMisunderstandเข้าใจผิด
pre- + verbbeforePre-orderสั่งล่วงหน้า
de- + verbdown / reduce / stopDemotivateบั่นทอนกำลังใจ
anti- + nounagainstAnti-democracyการต่อต้านประชาธิปไตย
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

12/10/2015

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น