4 สรรพนาม

 

L4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 สรรพนาม Pronouns

 

I = Subject of sentence เป็นประธานของประโยค

My = Possessive adjective (before noun) สรรพนามที่แสดงเป็นเจ้าของ อยู่ก่อนคำนาม

Me = Object of verb/sentence กรรมของกริยา/ประโยค

Mine = Possessive pronoun (after noun) สรรพนามที่แสดงเป็นเจ้าของ อยู่หลังคำนาม

 

I = ผม / ฉัน

You = คุณ / เธอ

We = พวกเรา

They = พวกเขา

He = เขา (ผู้ชาย)

She = เขา (ผู้หญิง)

It = มัน

 

IMyMeMine
YouYourYouYours
WeOurUsOurs
TheyTheirThemTheirs
HeHisHimHis
SheHerHerHers
ItItsItIts

 

Skills

Posted on

25/11/2014

Submit a Comment

Your email address will not be published.