SS60 | English by chris

SS60

YouTube video

60. mainly หลักๆ / โดยหลัก
โครงสร้างประโยค
Sub + mainly + verb1 + obj, + but + sometimes + sub + verb1 + obj.
ตัวอย่างประโยค 1
I mainly study English, but sometimes I study Chinese.
โดยหลัก ฉันเรียนภาษาอังกฤษ แต่บางทีก็เรียนภาษาจีนด้วย
ตัวอย่างประโยค 2
He mainly uses a phone, but sometimes he uses a computer.
โดยหลัก เขาใช้มือถือ แต่บางทีก็ใช้คอมด้วย

Sticky advertisement box