63. mind รังเกียจ
โครงสร้างประโยค
Do/Does + sub1 + mind + if + sub2 + verb 1?
ตัวอย่างประโยค 1
Do you mind if I smoke here?
คุณรังเกียจไหม ถ้าผมสูบบุหรี่
ตัวอย่างประโยค 2
Does he mind if I leave now?
เขารังเกียจไหม ถ้าผมออกไปแล้ว

Skills

Posted on

02/08/2019