83. tend to มักจะ / ย่อมจะ
โครงสร้างประโยค
Sub + tend(s) to + verb1 + often
ตัวอย่างประโยค 1
I tend to overeat often.
ฉันมักจะกินมากเกินไปบ่อยๆ
ตัวอย่างประโยค 2
They tend to argue often.
พวกเขามักจะทะเลาะกันบ่อยๆ

Skills

Posted on

12/09/2019