89. too much มากเกินไป
โครงสร้างประโยค
Don’t + verb1 + too much (+ obj)
ตัวอย่างประโยค 1
Don’t eat too much snacks.
อย่ากินขนมมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค 2
Don’t work too much.
อย่าทำงานมากเกินไป

Skills

Posted on

20/09/2019