ควรเริ่มท่องคำศัพท์จากไหนก่อนดี | English by chris

ควรเริ่มท่องคำศัพท์จากไหนก่อนดี

เริ่มต้นจาก 500

เป็นคำศัพท์เฉพาะเพื่อให้รอดอย่างเดียว

500 words

จากนั้น เพิ่มเป็น 1000
เป็นคำศัพท์ที่รวมทั้ง Verb/Adj/Noun/Adverb เพื่อให้พูดอย่างมีเนื้อหาสาระมากขึ้น

1000 words

แล้วสุดท้าย ให้ท่องมากถึง 2000
เป็นคำศัพท์ที่จะช่วยให้คุณสามรถพูดในหลายๆ เรื่องอย่างถนัด มีความเข้าใจ มี
เนื้อหาสมบูรณ์ และอย่างละเอียดลึกซึ้ง

2000 words

Sticky advertisement box