ลดราคา!

ชุดครบถ้วน ฉบับเด็ก

2,999฿

ชุดครบเด็ก
5 เล่ม
หนังสือทุกเล่มมาพร้อมพากย์เสียงในรูปแบบ download
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

Product Quantity

พื้นฐานระดับต้น ฉบับเด็ก

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
4 บททบทวน
120 คำศัพท์พื้นฐานระดับต้น
40 ประโยคพื้นฐานระดับต้น
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับกลาง ฉบับเด็ก

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
4 บททบทวน
180 คำศัพท์พื้นฐานระดับกลาง
40 ประโยคพื้นฐานระดับกลาง
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับสูง ฉบับเด็ก

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
160 ประโยคพื้นฐานระดับสูง
20 บทสนทนา
หนังสือ 191 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

การอ่านออกเสียง ระดับต้น

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
20 สระ
40 พยัญชนะ (ตัวเดียว/ตัวควบกล้ำ)
หนังสือ 78 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

การอ่านออกเสียง ระดับกลาง

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
50 สระ
80 พยัญชนะ (ตัวเดียว/ตัวควบกล้ำ)
หนังสือ 149 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับต้น ฉบับเด็ก

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introduction การแนะนำตัว
2 Numbers 1-10 หมายเลข 1-10
3 Colors ชื่อสีต่างๆ
4 Days of week ชื่อวันของสัปดาห์
5 Food1 อาหารทั่วๆ ไป
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Food2  อาหารทั่วๆ ไป
7 Fruit ผลไม้
8 Vegetables ผัก
9 Clothes  เสื้อผ้า
10 Body  ร่างกาย
– REVIEW lessons 6-10  การทบทวน
11 Family  ครอบครัว
12 Feelings  ความรู้สึก
13 Animals  สัตว์ทั่วๆ ไป
14 Adjectives คำคุณศัพท์
15 Verbs คำกริยา
– REVIEW lessons 11-15  การทบทวน
16 Stationery เครื่องเขียน
17 Prepositions คําบุพบท
18 House rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
19 Household สิ่งของในบ้าน
20 Weather สภาพอากาศ
– REVIEW lessons 16-20  การทบทวน

ระดับกลาง ฉบับเด็ก

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Body1 ร่างกาย
2 Clothes1 เสื้อผ้า
3 Food1 อาหาร
4 Fruit1 ผลไม้
5 Vegetables1 ผัก
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Vehicles1 ยานพาหนะ
7 Household1 สิ่งของในบ้าน
8 Rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
9 Places สถานที่ต่างๆ
10 Environment1 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 Body2 ร่างกาย
12 Clothes2 เสื้อผ้า
13 Food2 อาหาร
14 Fruit2 ผลไม้
15 Vegetables2 ผัก
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 Vehicles2 ยานพาหนะ
17 Stationery เครื่องเขียน
18 Household2 สิ่งของในบ้าน
19 Places2 สถานที่ต่างๆ
20 Environment2 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน

ระดับสูง ฉบับเด็ก

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introducing oneself การแนะนำตัวเอง
2 Greetings การทักทาย
3 Articles คำนำหน้าคำนาม
4 Possessive Pronouns สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
5 Demonstrative Pronouns สรรพนามบ่งชี้
6 Question words รูปแบบคำถาม
7 Tenses โครงสร้างเวลา
8 Time การบอกเวลา
9 Adjectives คำคุณศัพท์
10 Family ครอบครัว
11 Prepositions (place) การใช้คำบุพบทบอกตำแหน่ง
12 Prepositions (time) การใช้คำบุพบทบอกเวลา
13 Other important words คำอื่นๆ ที่สำคัญ
14 Directions การบอกทาง
15 Shopping การซื้อของ
16 Weather สภาพอากาศ
17 Housework งานบ้าน
18 Health สุขภาพ
19 Go on a trip ไปเที่ยว
20 Modal verbs กริยาช่วย

การอ่านออกเสียง ระดับต้น ฉบับเด็ก

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 a + m / n
2 e + b / d
3 i + t / c
4 o + l / r
5 u + s / p
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 ai + h / k
7 ee + f / g
8 y + v / w
9 oa + j / y
10 oo + q / x / z
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 a-e + th1 / th2
12 e-e + sh / ch
13 i-e + sm / sn
14 o-e + tr / dr
15 u-e + -le / -ft
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 ay + ph / -ng
17 ea + br / pr
18 igh + cl / gl
19 ow + -sts / -ge
20 o* + kn-(n-) / wh-(w-)
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน

การอ่านออกเสียง ระดับกลาง ฉบับเด็ก

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 The Alphabet
2 -a-S, -e-S, m, n, d, t, s
3 -i-S, ee(eL), ea(eL), e-e(eL), h, th1, th2
4 nt, st, sm, sn, sp, sk, sc, sh
5 -o-S, o(ooL), -io-L, -ts, b, p, -mp, -pt
+ Review 1-5
6 l, r, tr, thr, sl, str, spr, shr
7 w, wh(w), tw, z, ai(aL), a-e(aL), ay(aL), erL
8 -le, dj(j), k, kn(n), c+eS/iS
c+a/o/u(k), ck, ch, ch(k)
9 -o-L, oa(oL), o-e(oL), orL, oyL, f, ph(f), v
10 fl, fr, -ft, x, -xt, -tionS, -cionS, -sionS
+ Review 6-10
11 y, -y-(iS), vowel+y(eL), y-e(iL),
-y(iL), -ie(iL), i-eL(iL), -igh(iL)
12 ooS, ooL, oi(oyL), ou(owL1 ),
owL1, owL2, our(orL), ui(ooL)
13 -dg/dge(j), -ng, -u-S, uS*,
u-+vowel(uL), u-e(uL), -ue(uL), -ew(uL)
14 br, pr, cr, gr, bl, pl, cl, gl
15 dr(jr), allL, auL, awL, -ableL, ibleS, sureL, -tureL
+ Review 11-15
16 Silent letters = b, p, l, n, w, h, g, k
17 lb, ld, lm, lf, lk, lt, lp, -nessS
18 -xc-, scr, -ct(kt), qu(kw), urL, arL, irL, re-(eL)
19 j, g+e/i/y(j), g+a/o/u(g),-ge(j),
de-(eL), -ched(cht), -sts, -airL
20 ea(aL), ei/eigh(aL),ea(eS), ea(eL-aS),
ui(iS), c+ei(eL), ei(eL), ei/uy(iL)+ Review 16-20
– Guide pages
– Answers