29 คำสแลง

  Slang   English meaning ความหมาย ภาษาไทย Example Bloody / Blumin Very โคตร It’s bloody hot today! วันนี้ โคตร ร้อนวะ Knackered Very tired เหนื่อยมากๆ After footy I felt knackered. หลังจากเล่นฟุตบอลเสร็จแล้ว ผมรู้สึก เหนื่อยมากๆ Nuts Crazy บ้า Are you nuts? Ostriches...

28 คำที่อยู่หลังคำหลัก

What is a suffix?   A suffix is placed after another word to alter the meaning of that word. คือคำที่เติมท้ายคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป   Suffix Meaning Example ความหมายภาษาไทย verb + -able able to do Doable สามารถทำได้ adj + -ness adjective noun...

27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก

27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก   What is a prefix?   A prefix is placed before another word to change the meaning of that word. คือคำที่เติมหน้าคำอื่น เพื่อให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไป   Prefix Meaning Example ความหมายภาษาไทย un- + adj not Unhappy ไม่มีความสุข...

26 คํานามเอกพจน์ พหูพจน์

    บทที่ 26 คํานาม เอกพจน์ พหูพจน์ Singular and Plural nouns   For the plural form of most nouns, add s. • bottle – bottles • cup – cups • pencil – pencils • desk – desks • sticker – stickers • window – windows For nouns ending in sh, ch, x, s, or s...