การอ่านออกเสียง ระดับกลาง | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การอ่านออกเสียง ระดับกลาง


20 บทเรียน
50 สระ
80 พยัญชนะ (ตัวเดียว/ตัวควบกล้ำ)
หนังสือ 149 หน้า
พร้อมเสียง MP3

900฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 The Alphabet
2 -a-S, -e-S, m, n, d, t, s
3 -i-S, ee(eL), ea(eL), e-e(eL), h, th1, th2
4 nt, st, sm, sn, sp, sk, sc, sh
5 -o-S, o(ooL), -io-L, -ts, b, p, -mp, -pt
+ Review 1-5
6 l, r, tr, thr, sl, str, spr, shr
7 w, wh(w), tw, z, ai(aL), a-e(aL), ay(aL), erL
8 -le, dj(j), k, kn(n), c+eS/iS
c+a/o/u(k), ck, ch, ch(k)
9 -o-L, oa(oL), o-e(oL), orL, oyL, f, ph(f), v
10 fl, fr, -ft, x, -xt, -tionS, -cionS, -sionS
+ Review 6-10
11 y, -y-(iS), vowel+y(eL), y-e(iL),
-y(iL), -ie(iL), i-eL(iL), -igh(iL)
12 ooS, ooL, oi(oyL), ou(owL1 ),
owL1, owL2, our(orL), ui(ooL)
13 -dg/dge(j), -ng, -u-S, uS*,
u-+vowel(uL), u-e(uL), -ue(uL), -ew(uL)
14 br, pr, cr, gr, bl, pl, cl, gl
15 dr(jr), allL, auL, awL, -ableL, ibleS, sureL, -tureL
+ Review 11-15
16 Silent letters = b, p, l, n, w, h, g, k
17 lb, ld, lm, lf, lk, lt, lp, -nessS
18 -xc-, scr, -ct(kt), qu(kw), urL, arL, irL, re-(eL)
19 j, g+e/i/y(j), g+a/o/u(g),-ge(j),
de-(eL), -ched(cht), -sts, -airL
20 ea(aL), ei/eigh(aL),ea(eS), ea(eL-aS),
ui(iS), c+ei(eL), ei(eL), ei/uy(iL)+ Review 16-20
– Guide pages
– Answers

เข้าสู่ระบบ