About มีความหมายอะไรบ้าง

1- about เกี่ยวกับ / เรื่อง

2- about ประมาณ

3- about ราวๆ

4- about to กำลังจะ

1- about เกี่ยวกับ

What is this book about?
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร

I don’t know what you’re talking about.
ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร

2- about ประมาณ

There are about 5000 people at this show.
ม่ีประมาณห้าพันคนอยู่ที่การแสดงนี้

I spend about 300 baht a day on food.
ผมใช้จ่ายประมาณสามร้อยบาท ต่อวันสำหรับค่าอาหาร

3- about ราวๆ

Let’s meet at the cinema about 5 o’clock.
ให้เราเจอกันที่โรงหนังราวๆ ห้าโมงเย็นดีไหม

It will take about 3 hours to get there.
มันจะใช้เวลาราวๆ สามชั่วโมงกว่าจะถึง

4- about to กำลังจะ

I am about to go eat dinner now, do you wanna come with me?
ฉันกำลังจะไปกินข้าวเย็น คุณอยากไปกับฉันด้วยไหม

Quick! The train is about to leave.
เร็วๆ หน่อย รถไฟกำลังจะออกแล้ว

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906