400 คำถามภาษาอังกฤษ

คำถามภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง การสนทนาส่วนมากประกอบด้วยคำถาม เพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้คำถามที่ใช้บ่อยๆ เราจึงสามารถสื่อสารและสนทนาได้อย่างดี ต่อไปนี้ ผมจะสอน 400 คำถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 20 หัวข้อ...

Weather สภาพอากาศ

1. Who do you know that always complains about the weather? ใครคือคนที่บ่นเรื่องอากาศมากที่สุดที่คุณรู้จัก 2. What is your favorite season? ฤดูไหนที่คุณชอบมากที่สุด 3. When is the best time to go visit the sea? เวลาไหนเหมาะที่สุดที่จะไปเที่ยวทะเล 4. Where is the...

Talents สามารถพิเศษ

1. Who is the most talented person you know? ใครคือคนที่มีความสามารถเก่งที่สุดที่คุณรู้จัก 2. What do you consider your talents? คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง 3. When did you first realize you had a talent for something?...

News ข่าว

1. Who is most often talked about in the news recently? ข่าวเรื่องไหนที่มีกระแสดังในช่วงนี้ 2. What kind of news are you most interested in? คุณชอบติดตามข่าวเรื่องไหนมากที่สุด 3. When do you usually watch the news on TV? คุณมักจะดูข่าวทีวีเมื่อไหร่ 4. Where do you get...

Social media สื่อสังคมออนไลน์

1. Who founded Facebook? ใครเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook 2. What social media do you not use? สื่อสังคมออนไลน์สื่อไหนที่คุณมักจะไม่ได้ใช้ 3. When did you first make a Facebook account? คุณเปิดบัญชี Facebook ครั้งแรกเมื่อไหร่ 4. Where do you use Facebook the most, at work...