Are you a camara

Are you a camera? Because every time I look at you, I smile.beautiful-girl-with-camera-wallpaper
นี่ เธอเป็นกล้องหรือเปล่า เพราะผมมองเธอทีไร ก็ต้องยิ้มให้

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906