As you wish ตามใจ

ตามใจ – As you wish / Suit yourselfsuit youself

A- You don’t wanna eat some? It’s really tasty!
B- Nah
A- Well, as you wish ( หรือ suit yourself )

A- คุณไม่อยากกินเหรอ มันอร่อยมากนะ
B- ไม่อยาก
A- งั้น ก็ตามใจเหอะ

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906