เป็นอะไรนักหนา Whats the fuss about

เป็นอะไรนักหนาfuss about
What’s all the fuss about!?

หรือคำพูดเป็นทางการ คุณใช้ประโยคต่อไปนี้ก็ได้ครับ

What’s all the commotion about!?

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906