เรียนทั้ง 12 tenses ใจภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย

เรียน 12 tenses ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ English tenses (โครงสร้างเวลา) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดย English tenses จะช่วยให้เราสื่อสารและเขียนอย่างถูกต้องตามเวลา ในภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งหมด 12 แบบ tense โดยแต่ละแบบจะใช้ในสถานการณ์และเวลาที่ต่างกัน โดยสามเหลี่ยมเวลาของเราสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ อดีต (past) ปัจจุบัน (present) และอนาคต (future)โดยแต่ละแบบ tense จะมีกฎการใช้และโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน

เก่งโครงสร้างเวลาโดยใช้ประโยคตัวอย่าง ดีอย่างไรเหรอ
การใช้ประโยคชนิดต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้โครงสร้างเวลาในภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากว่าโครงสร้างเวลาในภาษาอังกฤษมีความซับซ้อน และมีจำนวนเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับภาษาไทย การใช้ประโยคชนิดต่างๆ เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจำโครงสร้างเวลาได้ง่ายขึ้น โดยใช้ประโยคชนิดต่างๆ เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกริยากับโครงสร้างเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่าในแต่ละกรณีนั้น โครงสร้างเวลาจะเป็นอย่างไร และช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การใช้ประโยคชนิดต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนานและน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนโครงสร้างเวลาในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นด้วย

ประโยคตัวอย่างที่แยกตามระดับ ต้น กลาง สูง ดีอย่างไรเหรอ
การใช้ประโยคตัวอย่างแบบต่าง ๆ ตามระดับความยากง่ายของโครงสร้างเวลาในภาษาอังกฤษ เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้เพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การใช้ประโยคตัวอย่างยังช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของประโยคต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริงได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

12 English tenses
1/12 – Past simple

Beginner ระดับต้น:
I watched a movie last night. (ผมดูหนังเมื่อคืน)
She ate breakfast at 7 am. (เธอกินอาหารเช้าเวลา 7 โมง)
They played soccer after school. (พวกเขาเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน)
He studied for the exam yesterday. (เขาเรียนหนังสือสำหรับสอบเมื่อวานนี้)
We visited our grandparents on the weekend. (เราไปเยี่ยมปู่ย่าของเราในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา)

Intermediate ระดับกลาง:
I went to the gym every day last week. (ผมไปออกกำลังกายทุกวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
She met her friend for lunch yesterday. (เธอพบกับเพื่อนของเธอเพื่อไปรับประทานอาหารด้วยกันตอนเที่ยงเมื่อวานนี้)
They traveled to Europe last summer. (พวกเขาเดินทางไปยุโรปในฤดูร้อนที่ผ่านมา)
He worked at a company for three years. (เขาทำงานที่บริษัทเป็นเวลาสามปีแล้ว)
We saw a beautiful sunset on our vacation. (เราได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามในการเที่ยวของเรา)

Advanced ระดับสูง:
I had a great conversation with my boss yesterday. (ผมมีการสนทนาที่ดีกับหัวหน้าของฉันเมื่อวานนี้)
She completed the project ahead of schedule. (เธอสำเร็จโครงการก่อนเวลาที่กำหนด)
They organized a charity event for the homeless. (พวกเขาจัดกิจกรรมกุศลสำหรับคนไร้บ้าน)
He wrote a bestselling novel in six months. (เขาเขียนนวนิยายขายดีในเวลาหกเดือน)
We achieved our financial goals for the year. (เราบรรลุเป้าหมายการเงินของเราสำหรับปีนี้)

12 English tenses
2/12 – Past perfect simple

Beginner ระดับต้น:
I had finished my homework before dinner. (ผมเสร็จการบ้านก่อนเลิกงาน)
She had already left when I arrived. (เธอไปแล้วเมื่อฉันมาถึง)
They had visited that museum before. (พวกเขาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นั้นมาก่อน)
He had forgotten his keys in the car. (เขาลืมกุญแจของเขาอยู่ในรถ)
We had never been to that restaurant before. (เราไม่เคยไปร้านอาหารนั้นมาก่อน)

Intermediate ระดับกลาง:
I had been studying for three hours when she called. (ผมเรียนมาเป็นเวลาสามชั่วโมงเมื่อเธอโทรมา)
She had already eaten breakfast before I woke up. (เธอกินอาหารเช้าไปแล้วก่อนที่ฉันจะตื่นขึ้น)
They had finished the project by the deadline. (พวกเขาเสร็จโครงการภายในกำหนดเวลา)
He had never flown in a helicopter before. (เขาไม่เคยบินโดยเฮลิคอปเตอร์มาก่อน)
We had lived in that city for five years before moving. (เราอาศัยอยู่ในเมืองนั้นห้าปีก่อนย้าย)

Advanced ระดับสูง:
I had studied at two universities before starting my own business. (ผมเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยสองแห่งก่อนเริ่มธุรกิจของตนเอง)
She had already written three novels by the time she turned 30. (เธอเขียนนวนิยายสามเล่มไปแล้วก่อนที่เธอจะเติบโตถึงอายุ 30 ปี)
They had traveled to all seven continents before settling down. (พวกเขาเดินทางไปยังทวีปทั้งเจ็ดก่อนที่จะสมรส)
He had won several awards for his research before retiring. (เขาได้รับรางวัลหลายรางวัลสำหรับงานวิจัยของเขาก่อนเขาเกษียณ)
We had saved up for years before buying our dream house. (เราออมเงินกันมาหลายปีก่อนที่จะซื้อบ้านในฝันของเรา)

12 English tenses
3/12 – Past continuous

Beginner ระดับต้น:
I was watching TV when she called. (ผมกำลังดูทีวีเมื่อเธอโทรมา)
They were playing basketball at the park. (พวกเขากำลังเล่นบาสเกตบอลที่สวนสาธารณะ)
She was cooking dinner when the power went out. (เธอกำลังทำอาหารเย็นเมื่อไฟดับ)
He was studying for his exam all night. (เขาเรียนสำหรับการสอบของเขาตลอดคืน)
We were walking in the park when it started to rain. (เรากำลังเดินในสวนสาธารณะเมื่อเริ่มต้นฝนตก)

Intermediate ระดับกลาง:
They were traveling in Europe when the pandemic hit. (พวกเขากำลังเดินทางในยุโรปเมื่อการระบาดของโรคระบาดเริ่มต้น)
She was working at a hospital when she met her husband. (เธอกำลังทำงานที่โรงพยาบาลเมื่อเธอพบกับสามีของเธอ)
He was playing video games all afternoon. (เขาเล่นเกมวิดีโอตลอดบ่าย)
We were hiking in the mountains when we saw a bear. (เรากำลังเดินป่าในภูเขาเมื่อเราเห็นหมี)
They were waiting for the bus when it arrived. (พวกเขากำลังรอรถเมื่อมันมาถึง)

Advanced ระดับสูง:
She was teaching at a university while also pursuing her PhD. (เธอกำลังสอนที่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการศึกษาปริญญาเอกของเธอ)
He was running his own business while also volunteering at a non-profit organization. (เขากำลังดำเนินธุรกิจของตนเองพร้อมกับการเป็นอาสาสมัครในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
They were renovating their house while also planning their wedding. (พวกเขากำลังปรับปรุงบ้านของพวกเขาพร้อมกับวางแผนงานแต่งงานของพวกเขา)
The researchers were monitoring the behavior of the wild animals for several months before drawing any conclusions. (นักวิจัยกำลังตรวจสอบพฤติกรรมของสัตว์ป่าเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะสรุปข้อสรุป)
The climbers were ascending the treacherous mountain peak when a sudden snowstorm hit. (นักปีนเขากำลังไต่ยามเขาเต็มไปด้วยอันตรายเมื่อพายุหิมะรุนแรงโผล่มา)

12 English tenses
4/12 – Past perfect continuous

Beginner ระดับต้น:
They had been playing video games all night before they finally went to bed. (พวกเขาเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มาตลอดคืนก่อนที่จะนอน)
She had been jogging for half an hour before she twisted her ankle. (เธอออกวิ่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะได้กลั่นแตก)
He had been studying for his exams for weeks before he decided to take a break. (เขาเรียนสำหรับการสอบมาเป็นสัปดาห์ก่อนที่จะตัดสินใจพักสักครู่)
They had been renovating their house for months before they finally moved in. (พวกเขาตกแต่งบ้านมาเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะย้ายเข้า)
She had been learning how to cook Thai food for a while before she made the perfect pad Thai. (เธอเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยมานานก่อนที่จะทำได้กับปาดไทยที่สมบูรณ์แบบ)

Intermediate ระดับกลาง:
By the time he got the promotion, he had been working hard for the company for five years. (เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เขาได้ทำงานอย่างหนักและเพียงพอกับบริษัทมาเป็นเวลาห้าปี)
She had been teaching English in Thailand for two years before she decided to move back to her home country. (เธอได้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาสองปีก่อนที่จะตัดสินใจย้ายกลับไปประเทศเกิด)
The company had been expanding its business for years before it started to see significant profits. (บริษัทได้ขยายกิจการมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มเห็นผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ)
They had been traveling around Southeast Asia for months before they landed in Indonesia. (พวกเขาได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
She had been living in Bangkok for three years before she decided to move to Chiang Mai. (เธอได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมาสามปีก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปเชียงใหม่)

Advanced ระดับสูง:
He had been studying for the exam for weeks before he finally felt confident enough to take it. (เขาได้เรียนเตรียมสอบมาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะรู้สึกมั่นใจพอที่จะเข้าสอบได้)
They had been renovating the house for six months before they ran out of money. (พวกเขาได้ทำการปรับปรุงบ้านมาเป็นเวลาหกเดือนก่อนที่จะเงินหมด)
By the time we arrived at the party, everyone had been drinking for hours. (เมื่อเรามาถึงงานปาร์ตี้ ทุกคนได้ดื่มเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว)
The company had been losing money for years before they finally went bankrupt. (บริษัทได้ขาดทุนมาหลายปีก่อนที่จะล้มละลาย)
She had been practicing the piano for hours before her fingers started to ache. (เธอได้ฝึกเล่นเปียโนมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่นิ้วมือเธอจะเริ่มเจ็บ)

12 English tenses
5/12 – Present simple

Beginner ระดับต้น:
I drink coffee every morning. (ฉันดื่มกาแฟทุกเช้า)
She speaks French fluently. (เธอพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่ว)
He watches TV in the evening. (เขาดูทีวีในช่วงเย็น)
They play tennis on weekends. (พวกเขาเล่นเทนนิสในวันสุดสัปดาห์)
The sun rises in the east. (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก)

Intermediate ระดับกลาง:
They always arrive late to meetings. (พวกเขามักมาสายในการประชุมเสมอ)
I usually go to the gym after work. (ฉันโดยปกติจะไปยังโรงยิมหลังจากทำงาน)
She rarely eats junk food. (เธอนานเกินไปที่จะกินอาหารจานด่วน)
He studies Spanish twice a week. (เขาเรียนสเปนสองครั้งต่อสัปดาห์)
We travel abroad every year. (เราเดินทางไปต่างประเทศทุกปี)

Advanced ระดับสูง:
The professor lectures on biology at the university. (ศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์วิทยาเขตมหาวิทยาลัยสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
He writes a new book every two years. (เขาเขียนหนังสือใหม่ทุกสองปี)
She manages a team of engineers. (เธอจัดการทีมวิศวกร)
They run a successful business in the city. (พวกเขาดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเมือง)
The company produces high-quality electronics. (บริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง)

12 English tenses
6/12 – Present perfect simple

Beginner ระดับต้น:
I have eaten breakfast already. (ฉันกินอาหารเช้าแล้ว)
They have watched the movie twice. (พวกเขาดูหนังสองครั้งแล้ว)
She has visited Thailand once. (เธอไปเที่ยวประเทศไทยครั้งเดียว)
He has played soccer for five years. (เขาเล่นฟุตบอลมาห้าปีแล้ว)
We have studied English for two hours. (เราเรียนภาษาอังกฤษมาสองชั่วโมงแล้ว)

Intermediate ระดับกลาง:
I have been to Japan three times. (ฉันไปญี่ปุ่นสามครั้งแล้ว)
They have lived in New York City for five years. (พวกเขาอาศัยอยู่นครนิวยอร์กมาห้าปีแล้ว)
She has worked for this company since 2010. (เธอทำงานในบริษัทนี้ตั้งแต่ปี 2010)
He has already finished his homework. (เขาเสร็จการบ้านแล้ว)
We have seen this movie before. (เราเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อน)

Advanced ระดับสูง:
I have visited 10 countries in the past year. (ผมได้เดินทางไป 10 ประเทศในปีที่ผ่านมา)
She has written three books and is working on her fourth. (เธอได้เขียนหนังสือ 3 เล่มและกำลังเขียนเล่มที่ 4)
They have lived in New York for five years. (พวกเขาอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กมาเป็นเวลา 5 ปี)
We have studied English grammar for three months. (เราได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 เดือน)
He has worked for the same company since he graduated from university. (เขาทำงานในบริษัทเดียวกันตั้งแต่เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย)

12 English tenses
7/12 – Present continuous

Beginner ระดับต้น:
I am eating breakfast right now. (ฉันกำลังทานอาหารเช้าขณะนี้)
He is playing video games with his friends. (เขากำลังเล่นเกมส์กับเพื่อนของเขา)
She is watching TV at the moment. (เธอกำลังดูทีวีในขณะนี้)
They are studying English grammar at school. (พวกเขากำลังเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน)
We are listening to music in the car. (เรากำลังฟังเพลงในรถ)

Intermediate ระดับกลาง:
He is working hard to finish the project. (เขากำลังทำงานหนักเพื่อจะเสร็จโครงการ)
She is practicing the piano every day. (เธอฝึกเล่นเปียโนทุกวัน)
They are planning a trip to Japan next month. (พวกเขากำลังวางแผนทริปเที่ยวไปญี่ปุ่นเดือนหน้า)
We are renovating our house at the moment. (เรากำลังปรับปรุงบ้านของเราในขณะนี้)
I am reading a book about history. (ฉันกำลังอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์)

Advanced ระดับสูง:
They are negotiating a new contract with the client. (พวกเขากำลังเจรจาสัญญาใหม่กับลูกค้า)
She is launching her own startup company next month. (เธอกำลังเปิดตัวบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองเดือนหน้า)
We are collaborating with a team from Japan on a new project. (เรากำลังร่วมงานกับทีมจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับโครงการใหม่)
He is researching a new medical treatment for a rare disease. (เขากำลังวิจัยวิธีการรักษาโรคหน้าผากหายากใหม่)
I am writing a book on the history of philosophy. (ฉันกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ哲学)

12 English tenses
8/12 – Present perfect continuous

Beginner ระดับต้น:
I have been studying English for two hours. (ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาสองชั่วโมงแล้ว)
They have been playing soccer since morning. (พวกเขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่เช้า)
She has been cooking dinner for the family. (เธอกำลังทำอาหารมื้อเย็นสำหรับครอบครัว)
We have been waiting for the bus for half an hour. (เรารอรถเมล์มาครึ่งชั่วโมงแล้ว)
He has been working on this project for weeks. (เขาทำงานโปรเจกต์นี้มาหลายสัปดาห์แล้ว)

Intermediate ระดับกลาง:
She has been practicing yoga for six months. (เธอฝึกโยคะมาหกเดือนแล้ว)
They have been renovating their house since last year. (พวกเขารีโนเวทบ้านของพวกเขาตั้งแต่ปีที่แล้ว)
He has been learning how to play the guitar online. (เขากำลังเรียนรู้วิธีการเล่นกีตาร์ออนไลน์)
We have been trying to save money for a trip abroad. (เราพยายามประหยัดเงินเพื่อเที่ยวต่างประเทศ)
The company has been developing a new software for several months. (บริษัทกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่มาหลายเดือนแล้ว)

Advanced ระดับสูง:
The climate has been changing rapidly in the past few decades. (ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสองสิบกว่าปีที่ผ่านมา)
I have been struggling with anxiety for years. (ฉันต้องการรับมือกับความวิตกกังวลมาหลายปีแล้ว)
They have been experimenting with new technology to improve productivity. (พวกเขากำลังทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์)
She has been studying psychology for five years and has been making great progress.
(เธอได้ศึกษาจิตวิทยามาเป็นเวลาห้าปีและได้มีความคืบหน้าดีเยี่ยม)
The company has been expanding rapidly over the past decade, increasing its profits year after year.
(บริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเวลาสิบปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มกำไรของตัวเองทุกปี)

12 English tenses
9/12 – Future simple

Beginner ระดับต้น:
I will watch a movie tonight. (ฉันจะดูหนังคืนนี้)
She will go to the beach tomorrow. (เธอจะไปชายหาดพรุ่งนี้)
They will eat pizza for dinner. (พวกเขาจะกินพิซซ่าเป็นอาหารค่ำ)
He will call his friend after work. (เขาจะโทรหาเพื่อนของเขาหลังจากงาน)
We will travel to Japan next month. (เราจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเดือนหน้า)

Intermediate ระดับกลาง:
She will study harder to pass the exam. (เธอจะเรียนหนักขึ้นเพื่อผ่านการสอบ)
They will buy a new car next year. (พวกเขาจะซื้อรถใหม่ปีหน้า)
We will move to a bigger house in the future. (เราจะย้ายไปบ้านขนาดใหญ่ในอนาคต)
He will quit his job to start his own business. (เขาจะลาออกจากงานเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง)
I will learn how to cook Thai food. (ฉันจะเรียนรู้การทำอาหารไทย)

Advanced ระดับสูง:
By 2050, humans will have landed on Mars. (ในปี 2050 มนุษย์จะได้ลงบนดาวอังคาร)
I think he will become the CEO of the company one day. (ฉันคิดว่าเขาจะเป็น CEO ของบริษัทในอนาคต)
They will probably win the championship if they keep up their training. (พวกเขาจะชนะแชมป์อย่างน่าจะถ้าพวกเขาต่อสู้อย่างจริงจัง)
She will definitely get the job because she has all the required qualifications. (เธอจะได้งานแน่นอนเพราะเธอมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ต้องการ)
By 2050, artificial intelligence will have transformed the way we work, communicate, and live our lives. 2050 (เมื่อถึงแล้ว ปัญญาประดิษฐ์จะได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เชื่อมต่อสื่อสารและการดำเนินชีวิตของเรา)

12 English tenses
10/12 – Future perfect simple

Beginner ระดับต้น:
By this time next year, I will have graduated from university. (ภายในปีหน้านี้ฉันจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย)
They will have finished their homework before going to bed tonight. (พวกเขาจะเสร็จการบ้านก่อนจะนอนคืนนี้)
We will have traveled to many countries by the time we retire. (เมื่อเราเกษียณแล้ว เราจะเดินทางไปยังหลายประเทศ)
The movie will have ended by the time we arrive at the theater. (ภาพยนตร์จะจบลงก่อนที่เราจะมาถึงโรงภาพยนตร์)
I will have saved enough money for a new car by the end of the year. (ฉันจะเก็บเงินพอสำหรับซื้อรถใหม่ก่อนจบปีนี้)

Intermediate ระดับกลาง:
By next year, I will have graduated from university. (ถึงปีหน้าฉันจะจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว)
We will have been married for ten years by the time we take our next vacation. (เมื่อเราไปพักผ่อนครั้งต่อไป เราจะได้แต่งงานกันมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว)
They will have finished the project before the deadline. (พวกเขาจะเสร็จโครงการก่อนเวลาสุดท้าย)
She will have traveled to more than 20 countries by the time she turns 30. (เมื่อเธอมีอายุ 30 ปี เธอจะได้เดินทางไปยังมากกว่า 20 ประเทศแล้ว)
By the end of this year, I will have saved enough money to buy a new car. (ถึงจบปีนี้แล้ว ฉันจะมีเงินเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ใหม่)

Advanced ระดับสูง:
By the time we arrive, the conference will have already started. (เมื่อเรามาถึง การประชุมจะเริ่มขึ้นแล้ว)
She will have finished writing her thesis by the end of the month. (เธอจะเสร็จสิ้นการเขียนวิทยานิพนธ์ของเธอภายในสิ้นเดือนนี้)
They will have been married for 10 years next month. (พวกเขาจะแต่งงานกันมาเป็นเวลา 10 ปีในเดือนหน้า)
By the time he retires, he will have worked for the company for 40 years. (เมื่อเขาเกษียณ ผ่านไปแล้ว 40 ปีที่เขาทำงานในบริษัท)
I will have completed my training by the time I start my new job. (ฉันจะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของฉันก่อนที่ฉันจะเริ่มงานใหม่)

12 English tenses
11/12 – Future continuous

Beginner ระดับต้น:
I will be watching a movie tonight. (ฉันจะกำลังดูหนังคืนนี้)
They will be playing soccer in the park. (พวกเขาจะกำลังเล่นฟุตบอลในสวนสาธารณะ)
She will be cooking dinner for her family. (เธอจะกำลังทำอาหารค่ำสำหรับครอบครัวของเธอ)
We will be studying for the exam next week. (เราจะกำลังเรียนรู้สำหรับการสอบในสัปดาห์หน้า)
He will be traveling to Japan next month. (เขาจะกำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเดือนหน้า)

Intermediate ระดับกลาง:
They will be working on the project until midnight. (พวกเขาจะกำลังทำงานในโครงการจนถึงเที่ยงคืน)
She will be practicing her piano skills every day. (เธอจะกำลังฝึกทักษะเปียโนของเธอทุกวัน)
We will be celebrating our anniversary with a romantic dinner. (เราจะเฉลิมฉลองวันครบรอบของเราด้วยการทานอาหารค่ำโรแมนติก)
He will be giving a speech at the conference next month. (เขาจะกำลังมีการพูดโต้ตอบในงานประชุมเดือนหน้า)
The students will be practicing their English speaking skills in class. (นักเรียนจะกำลังฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพวกเขาในห้องเรียน)

Advanced ระดับสูง:
By this time next year, we will be opening our new office in London. (ภายในเวลานี้ปีหน้า เราจะกำลังเปิดสำนักงานใหม่ของเราที่ลอนดอน)
She will be studying abroad for six months starting next semester. (เธอจะกำลังเรียนต่อต่างประเทศเป็นเวลาหกเดือนตั้งแต่เทอมหน้า)
By this time next year, I will be finishing my PhD program. (ไต่ถึงช่วงเวลาปีหน้านี้ฉันจะกำลังจบโปรแกรมปริญญาเอกของฉัน)
We will be traveling around the world for six months next year. (เราจะเดินทางไปรอบโลกเป็นเวลาหกเดือนในปีหน้า)
In ten years’ time, we will be celebrating our 20th wedding anniversary. (ในช่วงเวลาสิบปีข้างหน้าเราจะฉลองครบรอบ 20 ปีแต่งงานของเรา)

12 English tenses
12/12 – Future perfect continuous

Beginner ระดับต้น:
By next year, I will have been studying English for three years. (ปีหน้าฉันจะเรียนภาษาอังกฤษมาถึงสามปีแล้ว)
They will have been living in Bangkok for a month by the time I visit them. (พวกเขาจะอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่ฉันจะไปเยี่ยมพวกเขา)
By the end of the week, she will have been working at the company for five years. (สิ้นสัปดาห์นี้เธอจะทำงานในบริษัทมาเป็นเวลาห้าปีแล้ว)
They will have been traveling around Europe for two months when they return home. (พวกเขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรปมาเป็นเวลาสองเดือนเมื่อกลับบ้าน)
By the time the concert ends, it will have been playing for three hours. (เมื่อคอนเสิร์ตจบลง มันจะเล่นมาเป็นเวลาสามชั่วโมง)

Intermediate ระดับกลาง:
She will have been practicing the piano for four hours by the time the concert starts. (เธอจะซ้อมเล่นเปียโนมาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่ม)
By next year, we will have been living in this apartment for five years. (ปีหน้าเราจะอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นต์นี้มาถึงห้าปีแล้ว)
He will have been training for the marathon for six months when the big day arrives. (เขาจะฝึกฝนสำหรับการวิ่งมาราธอนมาเป็นเวลาหกเดือนเมื่อวันสำคัญมาถึง)
They will have been working on the project for a year before it is finally completed. (พวกเขาจะทำงานกับโครงการนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์)
By the end of the month, I will have been saving money for my vacation for three months. (ถึงจบเดือนนี้ฉันจะได้เก็บเงินเพื่อพักผ่อนมาเป็นเวลาสามเดือนแล้ว)

Advanced ระดับสูง:
By the time I finish this project, I will have been working on it for six months. (ถึงเวลาที่ฉันจบโปรเจกต์นี้ ฉันจะได้ทำงานกับมันไปเป็นเวลาหกเดือนแล้ว)
They will have been living in New York for 10 years next month. (เดือนหน้าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่นิวยอร์กไปแล้ว 10 ปี)
By this time tomorrow, I will have been flying for 15 hours. (พรุ่งนี้เวลานี้ฉันจะได้บินมาแล้ว 15 ชั่วโมง)
When we arrive at the party, the band will have been playing for an hour. (เมื่อเรามาถึงงานปาร์ตี้ วงดนตรีจะได้เล่นมาแล้วหนึ่งชั่วโมง)
She will have been studying for her PhD for five years by the time she graduates. (เมื่อเธอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก เธอจะได้ศึกษาเป็นเวลาห้าปีแล้ว)

เข้าสู่ระบบ