20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน พร้อมบทสนทนาตัวอย่าง | English by Chris

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน พร้อมบทสนทนาตัวอย่าง

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน
พร้อมบทสนทนาตัวอย่าง

1. Experience ประสบการณ์
2. Resume ประวัติ
3. Skills ทักษะ
4. Education การศึกษา
5. Interview สัมภาษณ์
6. Qualifications คุณสมบัติ
7. Strengths จุดแข็ง
8. Weaknesses จุดอ่อน
9. Teamwork การทำงานเป็นทีม
10. Communication การสื่อสาร
11. Problem-solving การแก้ปัญหา
12. Flexibility ความยืดหยุ่น
13. Punctuality ความตรงเวลา
14. Motivated มีแรงจูงใจ
15. Responsible มีความรับผิดชอบ
16. Friendly เป็นมิตร
17. Hardworking ขยัน
18. Goals เป้าหมาย
19. Career อาชีพ
20. Opportunity โอกาส

★★ Example job interview dialogue ★★
ตัวอย่างบทสนทนาการสัมภาษณ์งาน

Company: Good morning. Please start by telling me about your experience in the field.

Interviewee: Good morning. I have over five years of experience working as a software developer, specializing in Java and Python.

Company: That sounds impressive. Could you provide me with your resume to review?

Interviewee: Of course, here’s my resume. It highlights my skills in web development, database management, and project leadership.

Company: Excellent. I see you have a strong education background. Can you tell me about your qualifications?

Interviewee: Certainly. I hold a Master’s degree in Computer Science, and I have relevant industry certifications that demonstrate my qualifications.

Company: Great. Now, let’s discuss your strengths and weaknesses. What do you consider your greatest strengths and areas where you’d like to improve?

Interviewee: My strengths include problem-solving and strong teamwork skills. I’m working on improving my communication skills, as sometimes I can be too technical.

Company: That’s a good approach to self-improvement. How do you handle problem-solving situations in your previous roles?

Interviewee: I’ve encountered various challenges in my previous positions, and I approach them with a combination of flexibility and analytical problem-solving methods.

Company: That’s important. How would you rate your punctuality and ability to meet deadlines?

Interviewee: I take punctuality seriously and have consistently met all project deadlines. I believe it’s crucial for success.

Company: Excellent. It’s clear you’re highly motivated and responsible. How do you work with others? Describe your teamwork approach.

Interviewee: I value teamwork and believe that open communication and mutual respect are essential for effective collaboration. I enjoy being a part of a productive team.

Company: That’s a great attitude. Lastly, could you tell me about your career goals and how this role aligns with your long-term Goals?

Interviewee: My career goal is to become a senior software architect, and I see this role as a stepping stone to further develop my skills and gain valuable experience in architecture. It’s a significant Opportunity for growth.

Company: Thank you for sharing that. We appreciate your time today and will be in touch soon.

Interviewee: Thank you for the opportunity. I look forward to the possibility of joining your team.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ