Butt in เสือก | English by Chris

Butt in เสือก

https://www.youtube.com/watch?v=mWA43mk2QcQ&feature=youtu.be

Grumpy-cat-on-people-saying

1. Interrupt
พูดแทรก

Please don’t interrupt.
คุณกรุณาอย่าพูดแทรกได้ไหม

 

2. Stay out of +sub+ conversation
พูดแทรกในการสนทนาของเรา

Can you stay out of our conversation.
คุณกรุณาอย่าพูดแทรกในการสนทนาของเราได้ไหม

 

3. Butt in
เสือก

Hey! Don’t butt in!
เฮ้ย อย่ามาเสือกว่ะ

เข้าสู่ระบบ