Confident มั่นใจ | English by Chris

Confident มั่นใจ

มั่นใจ = Confident คน-ฟิ-เด็นทconfident

หรือคุณสามารถใช้คำพวกนี้ก็ได้

1- Bold ป็อลด (มั่นใจ ไม่กลัว)

He was bold and took a risk with a new job.
เขาไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับงานใหม่

2- Brave เปรฟ (กล้า)

Being brave will help you get through your problems
ความกล้าหาญ จะช่วยคุณผ่านปัญหาต่างๆ ในชีวิตของคุณ

3- Sure in oneself เฌอ-อิน-ว็อนส-เซลฟ (มีความมั่นใจในตัวเอง)

You must be sure in yourself if you want to be successful
คุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองถ้าหากคุณอยากพบความสำเร็จ

เข้าสู่ระบบ