Count on พึ่งพาอาศัย | English by Chris

Count on พึ่งพาอาศัย

count on someone/something = rely on = พึ่งพาอาศัยcount on

I am counting on you to look after my pets while I am away.
ฉันกำลังพึ่งพาคุณที่จะดูแลสัตว์เลี้ยของฉันขณะที่ฉันไม่อยู่

เข้าสู่ระบบ