Extra Teaching Notes for 1000 Sentences video | English by Chris

Extra Teaching Notes for 1000 Sentences video

T1 L1 – Planning a trip เตรียมตัวไปเที่ยว

-dg- = j
เคยไหม Have/Has + sub + ever + v3 …. before?
such a = a very
such as = เช่น
romance ( noun )
romantic ( adjective )
worthwhile = คุ้ม / คุ่มค้า
take + holiday/sick/pregnancy + leave ลา + …
tag along = join มีส่วนร่วม

T1 L2 – At the airport ที่สนามบิน

Can / May …..
asile แต่ออกเสียงแค่ ile
arrive / arrival
depart / departures
remove / take out
luggage / baggage / suitcase
board = get on
disembark = get off
fasten แต่ออกเสียง fa-sen
Would you like / I would like / I’d like …

T1 L3 – Immigration ตรวจคนเข้าเมือง

line / queue = noun
to line up / to queue = verb
cut in = แซงคิว
fill out = complete ( verb )
purpose ( per-pอึs )
purpose / objective / meaning / reason
Have a nice + stay / trip / holiday / time

T1 L4 – Getting a taxi เรียกแท็กซี่

get / take + a taxi
stop by = แวะ
for a + moment / second / minute แป๊บหนึ่ง
for a while สักพักใหญ่
traffic jam = รถติด
fare ค่าโดยสาร
keep เก็บ
change เงินทอน ( noun )
change ทอนเงิน / เปลี่ยน ( verb )

T1 L5 – At the hotel ที่โรงแรม

ว่าง ( place ) = available / vacant
ว่าง ( time ) = free / available
จอง = reserve (verb) / reservation (noun)
จอง = book (verb) / booking (noun)
included ตรงข้าม excluded
lost = 1. ทำ…หาย 2. แพ้ 3. หลงทาง
air conditioning unit / air con / ac
maid แม่บ้าน
housekeeper พนักงานทำความาสะอาดห้อง

T1 L6 – Local culture วัฒนธรรมท้องถิ่น

west ทิศตะวันตก (noun)
western ทางทิศตะวันตก (adj)
westerner ชาวตะวันตก / ฝรั่ง (noun)
point = 1. ชี้ 2. ประเด็น 3. จุด
tradition ( noun ) / traditional ( adj )
ceremony ( CE-re-mo-ny )
Thais = Thai people
Buddhism-Buddhist
Christianity-Christian
Muslim-Islam

T1 L7 – Directions การบอกทาง

Do you know the way to …
Can you tell me the way to …
How do I get to …
เป็นคนท้องถิ่น = a local
intersection สี่แยก
T-junction สามแยก
roundabout วงเวียน
at the start of + … ต้น
at the end of + … สุด/ปลาย
U-turn / turn around

T1 L8 – Sightseeing การชมสถานที่ต่างๆ

float ลอยน้ำ
attract (verb) ดึงดูด
attractive (adj) น่าดึงดูด / สวย / น่าดู
attraction (noun) สิ่งที่ดึงดูด
statue ออกเสียงว่า STA-chew
architecture ออกเสียงว่า AR-ki-tek-cher
architect (job)

T1 L9 – Meeting new people พบเจอคนใหม่

คุณมากจากที่ไหน
1. Where are you from?
2. Where do you come from?
3. Which country are you from?
4. What’s your nationality?
live อาศัยอยู่
stay พักอาศัยอยู่
have a + noun = eat/drink a + noun
speak English so well
good = adj
well = adv
สนุก 1. fun (adj) 2. enjoy (verb)

T1 L10 – Telling friends about the trip เล่าเรื่องทริป

past อดีต
ตั้งคำถามในอดีต did + v1
ตอบในอดีต v2
downtown / inner city ใจกลางเมือง
suburbs ชานเมือง
rural area / countryside ชนบท
souvenir ออกเสียงว่า soo-ve-NEER
posh / high class / luxurious หรูหรา
“The spice girls” ( posh spice )
excellent หรือใช้ exquisite

T2 L1 – Job interview สัมภาษณ์งาน

apply 1. สมัครงาน 2. ทา
handle ที่จับมือ (noun)
handle / manage รับมือกับอะไรบางอย่าง
handle / bear / cope / put up with = แบก / ทน
decisive / level headed = เด็ดขาด / แน่วแน่
intend on / plan on
field 1. แปลง 2. ด้าน / สาย
used to 1. ถูกใช้ 2. เคย 3. ชิน
bachelor’s / master’s / doctorate’s + degree

T2 L2 – Meet with the Boss พบกับเจ้านาย

discuss / talk about
proGRESS ( verb )
PROgress ( noun )
attitude / personality / behavior
pleased / satisfied = พึ่งพอใจ
dis + adj = not + adj
improving / getting better / trying harder / developing

T2 L3 – Problem solving แก้ไขปัญหา

solve ( verb )
solution ( noun )
consult ( verb )
consultation ( noun )
consultant ( noun )
prefer = to like more
measure วัด ( verb )
measures / criteria / regulation กฎเกณฑ์ ( noun )
responsible ( adj )
responsibility ( noun )
punish = ลงโทษ
blame = โยนความผิด / โทษ
unity / unison / harmony

T2 L4 – Presentation นำเสนองาน

assess ( verb )
assessment ( noun )
start off by/from เริ่มจาก
strategize ( verb )
strategic ( adj )
strategy ( noun )
compete ( verb )
competitive ( adj )
competition ( noun )
competitor ( noun )
draw 1. วาด 2. ดึง
annual ( adj )
annually/ yearly ( adv )
adj+ly = adv
lastly แต่ออกเสียงว่า las-ly
summarise ( verb )
summary ( noun )

T2 L5 – Chatting with colleagues พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน

smooth ( adj ) ตรงข้ามกับ rough อ่านว่า ruf
smoothly ( adv )
แย่ = awful / horrible / terrible / horrendous / dreadful
work on + obj
ใครมี = PRONOUN + have/has/had + …
(ที่ไหน)มี = There + …
get/have = eat/drink

T2 L6 – Sick leave ลาป่วย

I have a + symptom อาการ
I’ve got a + symptom อาการ
I feel + adj
get better = recover

T2 L7 – Getting fired ถูกไล่ออก

speak เป็นทางกว่า talk
new ใหม่
news ข่าว
once = one time
twice = two times
*ไม่ค่อยได้ใช้ thrice = three times
เพราะปกติถ้า 3+ = number + times
complain ( verb )
complaint ( noun )
violate = break the rules
too 1. เกินไป 2. ด้วย/เช่นกัน
dis- = not ( prefix )
-ful = adj-noun ( suffix )
fire ( noun )
fire / expel ( verb )
1. I’m afraid … = เกรงว่า…
2. I’m afraid of + obj = ผมกลัว….

T2 L8 – Promotion การเลื่อนขั้น

succeed ( verb )
succesful ( adj )
success ( noun )
impressed by + …
ethic จริยธรรม
work ethic ความตั้งใจในการทำงาน
prove ( verb )
proof / evidence ( noun )
sincere ( adj )
sincerity ( noun )
congratulations on + …

T2 L9 – Praise คำชม

suited / appropriate
devoted / committed
cooperate อ่านว่า co-O-pe-rate
diligent / hard-working / keen

T2 L10 – Criticism คำติชม

criticism อ่านว่า KRI-ti-si-sm ( noun )
criticize ( verb )
critical ( adj )
ability / capability
obstacles อ่านว่า OB-sti-cles
hinder / obstruct / block = ขัดขวาง
sure / certain
appreciate ( verb )
appreciative ( adj )
appreciation ( noun )
consider / think about
let + obj + down = disappoint ทำให้ผิดหวัง

T3 L1 – Shopping list รายการซื้อของ

buy / get
fridge / refrigerator
left 1. ซ้าย 2. เหลือ ( remaining )
run out of / used up / consumed
other อื่นๆ
another อีกอันหนึ่ง
sugar ออกเสียงว่า shอึ-ger
write down / jot down
save / record

T3 L2 – Comparing การเปรียบเทียบ

adj+er + than … = กว่า / ขึ้น / ลง
the adj+est = ที่สุด
compare ( verb )
comparison ( noun )
check out / look at / browse
good value / sub + aux + worth it.
quality ( qu- = kw- )
last 1. สุดท้าย 2. ใช้เวลา / ทน / ยั่งยืน

T3 L3 – Discount ส่วนลด

lower / reduce
bargain อ่านว่า bar-gอึn ( noun / verb )
afford = able to buy
something + is + on + promotion
the sale ( noun )

T3 L4 – Checkout จุดจ่ายเงิน

sign / tag
enter 1. เข้าไป 2. ป้อนรหัส
receipt อ่านว่า ree-SEET

T3 L5 – Online shopping การซื้อของออนไลน์

look for / browse / search
out of / unavailable
quality คุณภาพ
quantity ปริมาณ / จำนวน
proceed / continue
cost / fee

T3 L6 – Delivery การส่งสินค้า

deliver ( verb )
deliver ( noun )
option / choice
ด่วน 1. express 2. urgent
take ใช้เวลา
schedule ( verb / noun )
courier อ่านว่า KU-ree-er ( เคอะ-รี-เออร์ )
depot อ่านว่า dee-poe
package / parcel
has been + v3 = passive tense

T3 L7 – Returns การคืนสินค้า

guarantee ( verb / noun )
policy นโยบาย
politics การเมือง
politician นักการเมือง
plural number-time + noun ( 7-day refund )
defect / fault / error / problem
defect ( noun )
defective ( adj )
without = not having
expire ( verb ) / run out
expiry ( noun )

T3 L8 – Customer service บริการลูกค้า

inquiry ( in-KWY-e-ree) / request
complain ( verb )
complaint ( noun )
access / get into

T3 L9 – Reviews รีวิว

check out / look at / search
rate / rank
pleased / satisfied
fairly / quite = ค่อนข้าง
definitely / for sure
appreciated ( adj ) / glad
appreciate ( verb )
appreciation ( noun )

T3 L10 – Bargaining การต่อราคา

bargain อ่านว่า bar-gอึn ( noun / verb )
good at + noun/verb-ing = เก่ง
lower / reduce
Could you possibly … please?
offer ( verb / noun )
over / exceed
elsewhere = other places
sound 1. เสียง 2. ฟังดู
deal / agreement = ข้อตกลง

T4 L1 – In the classroom ในห้องเรียน

begin / start
take your seat / have a seat
raise your hand / put up your hand
would like / would care
correct / right
well done / good job / great!
I’m afraid … ผมเกรงว่า…
turn / flick / open + to the next page.
pack + (away) เก็บของเข้าที่
‘Let’s pack away + (obj).”
see you / seya

T4 L2 – Homework การบ้าน

homework การบ้าน
housework งานบ้าน
have/has + v3 = present perfect simple
much ( uncountable )
many ( countable )
in time ทันเวลา
on time ตรงเวลา
unnecessary = not needed
waste of + noun = เสีย…เปล่าๆ
hate / dislike
give / assign
evenings = every evening

T4 L3 – Exam การสอบ

exam ออกเสียงว่า eg-ZAM
ready / prepared
recent ( adj )
recently ( adv )
confident / sure / certain
nervous / agitated / worried
expulsion ( noun )
expel ( verb )
enough / sufficient
.. / .. = .. out of ..

T4 L4 – Study time เวลาการติว

quiet เงียบ / tranquil สงบ
visualise เห็นภาพ / นึกภาพ
whenever เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น / ทีไร
schedule ออกเสียงว่า SKEH-jool
short / brief
intermittent / every now and again = sometimes
focus / concentrate

T4 L5 – Private tuition เรียนพิเศษ

tuition ( tu-I-shอึn )
improve / develop
prefer = like more
as … as = เท่าที่ …
accent สำเนียง
pronunciation การอ่านออกเสียง
find v1, found v2/3
effect ( noun / verb )
effective ( adj )
quicker / faster
take a course = apply for a course

T4 L6 – Uniform เครื่องแบบ

a (y)uniform
neat / smart / tidy
tuck in / put in
…ดีๆ = 1. properly 2. nicely 3. safely
do up = tie ( verb )
disciplined ( adj )

T4 L7 – Discipline ระเบียบวินัย

strict / firm
obey ออกเสียงว่า o-BAY ( verb )
obedient ( adj )
obedience ( noun )
No + verb-ing / Don’t + verb1
behave ( verb )
behaviour ( noun )
dis+verb = not verb
mis+ verb = wrongly verb
produce ( verb )
productive ( adj )
product ( noun )
environment ออกเสียงว่า en-VI-r-ment

T4 L8 – Teachers and students คุณครูและนักเรียน

kind / nice
a good example / a good role-model
lovely / nice
encourage ( verb )
encouragement ( noun )
encouraging ( adj )
enthusiastic (adj ) ออกเสียงว่า en-thyu-zee-AS-tic
enthusiasm ( noun ) ออกเสียงว่า en-THYU-zee-a-zm
vital = very important

T4 L9 – School โรงเรียน

code / rule / regulation
turn / go
creditable ( adj ) / reputable
credit ( noun ) / reputation
apparently / most people say
foreign ออกเสียงว่า FOH-rin ( adj )

T4 L10 – University มหาวิทยาลัย

I graduated from …with a …
continue studying / further my education
Bachelors degree ปริญญาตรี
Masters degree ปริญญาโท
Doctorate degree ปริญญาเอก
campus = area of ….
glad ( adj )
gladly ( adv )
difficult / hard
the most difficult / the hardest
away from ห่างจาก

T5 L1 – Convenience store ร้านค้าสะดวกซื้อ

ราคาเท่าไหร่
1. How much is this?
2. How much does this cost?
3. What’s the price?
Where’s … / Where can I find …
things / stuff = สิ่งต่างๆ / ของ
Can I pay with … / Do you take …
convenient ( adj )
convenience ( noun )
bag ( noun / verb )
bagger = a person who packs the bag.
“A bagger will bag your stuff.”
nearest / closest

T5 L2 – School โรงเรียน

done / finished
Sorry + I’m late. / for coming late.
pronounce / say
raise / put up + your hand.
It’s break time now.
It’s time for a break.
How do you spell it?
How is this word spelled?
hand/give + out = dispense

T5 L3 – Park สวนสาธารณะ

ride a bicycle / cycle ( verb )
go for a stroll = เดินเล่น
children / kid
toilet / bathroom / W.C / loo
treat =
1. เลี้ยง ( จ่ายเงินแทน )
Sub + treat + who + to/for + what
I’ll treat you to a coffee.
2. ขนม / รางวัล
3. เยียวยารักษา
นอนหลับ sleep
นอนลง lay on
take a nap / nap งีบ
buy / get + obj
beautiful / stunning / magnificent / pretty

T5 L4 – Café ร้านกาแฟ

What can I get you? / What would you like to order?
lovely = nice / pleasant
อร่อย 1. delicious 2. tasty 3. yummy 4. scrummy
café (KA-fay) หรือ coffee shop
excellent / great / awesome / splendid / superb

T5 L5 – Cinema โรงภาพยนตร์

cinema / movie theater
watch/see + a movie
That was … ( past )
This is … ( present )
Weekday = Monday-Friday
Weekend = Saturday-Sunday
was / is / will … be
very big = huge / gigantic / enormous / massive
will จะ
shall จะ …ดี ( ข้อเสนอแนะ )

T5 L6 – Restaurant ร้านอาหาร

restaurant ออกเสียงว่า RES-ter-ront / RES-chront
ข้างๆ = next to / by / beside
Could I see/get/have + the menu please?
reserve / book

T5 L7 – Hospital โรงพยาบาล

make an appointment ( verb )
appointment ( noun )
bandage ( noun / verb )
wound ออกเสียงว่า woond
symptom อาการไม่สบาย
What’s + the matter/problem/issue ?
( adj ) afraid/scared + of + obj
( verb ) fear + obj
Where does it hurt?
Where is the pain?
Where is it painful?
กิน/ทาน + ยา = take + medicine ( ไม่ใช่ eat! )
เม็ดยา = pill / tablet / capsule
get well/better = recover

T5 L8 – Post office ร้านไปรษณีย์

weigh ( verb ) ชั่งน้ำนัก
weight ( noun ) นน้ำหนัก
verb+er = ผู้/นัก/คน + กริยา
write เขียน / writer ผู้เขียน
parcel / package
maximum ตรงข้ามคือ minimum
collect / pick up

T5 L9 – Bank ธนาคาร

financial ( adj )
financially ( adv)
finance ( verb / noun )
advise ( verb )
adviser ( noun )
current / present
cash machine / automatic teller machine ( ATM )
tell about / inform
withdraw ( verb )
withdrawal ( noun )
deposit ( verb / noun )

T5 L10 – Library ห้องสมุด

looking for / searching for
noisy / loud
library ( place )
librarian ( person )

T6 L1 – Flavors รสชาติ

taste ( verb / noun )
tasty ( adj )
a + b + go well together.
most / the majority of
salt เกลือ ( noun )
salty เค็ม ( adj )
spice เครื่องเทศ ( noun )
spicy เผ็ด ( adj )
smell ดม / ได้กลิ่น ( verb )
smelly เหม็น ( adj )
หอม 1. smells good 2. fragrant
เหม็น 1. smells bad 2. smelly / pungent
oil น้ำมัน ( noun )
oily เลี่ยน / มัน ( adj )

T6 L2 – Item types ประเภทบรรจุภัณฑ์

kilos + of + ….
weight + of + something
sugar ออกเสียงว่า shอึ-ger
noodles อย่าลืม s !
… left. เหลือ
box กล่อง ( ของแห้ง )
carton กล่อง ( ของเหลว )
no more than / exceed
try / have + obj
ketchup = tomato sauce
sachet ออกเสียงว่า SA-shay
loaf ก้อน ( ขนมปัง )
slice แผ่น / แว่น
spoon / spoonful
hand / handful

T6 L3 – Takeaway สั่งอาหารจากข้างนอก / เอากลับบ้าน

Shall … ? จะ…ดีไหม
repeat / say again
arrive / come
address / location
order / get / have

T6 L4 – Nutrition โภชนาการ

supplement ( noun / verbs )
carbohydrates / carbs
essential / vital / significant = very important
nutrition ( noun )
nutritional ( adj )
salmon ออกเสียงว่า SA-mอึn
source แหล่ง
sauce น้ำซอส
contains / have,has
bottle ( noun )
bottled ( adj )
quite / rather / fairly
deficient ( adj )
deficiency ( noun )
sufficient ( adj )
sufficiency ( noun )

T6 L5 – Cooking การทำอาหาร

เก่ง = good at + verb-ing
grate ( verb )
grater ( noun )
sprinkle / drizzle
have a taste/try
whisk ( cooking )
pinch ( verb / noun )
pour เท
poor ยากจน
stir คลุกเคล้า / คน ( cooking )
season 1. ฤดูกาล 2. ปรุงรส
bake อบแห้ง
roast อบ ( บนถาดพร้อมน้ำมัน )

T6 L6 – Chat about food คุยเรื่องการกิน

Yes, I have. + I had/ate + obj
Can you … ?/ Are you able to … ?
I can + verb + very well.
almost / practically / literally

T6 L7 – Street food อาหารริมทาง

variety ( noun )
various ( adj )
Thais = Thai people
fry ผัด
deep fry ทอด
vendor / merchant

T6 L8 – Food hygiene สุขอนามัยของอาหาร

hygiene ( noun )
hygienic ( adj )
raw / cooked ( meats )
unripe / ripe ( fruit/veg )
refrigerator / fridge ( noun )
refrigerate ( verb )
contact / touch
whilst / while
Keep + something + adj
Keep + it + clean.
Keep + it + safe.

T6 L9 – Recipe 1 – Pizza สูตรที่ 1 – พิซซ่า

recipe ออกเสียงว่า REH-si-pee
“Boil until simmer.” ( boil ต้ม, simmer เดือด )
massage นวด
knead นวดแป้ง
flour แป้ง
dough แป้งโด
roll กลิ้ง ( verb )
roller ลูกกลิ้ง / ไม้นวดแป้ง ( noun )
layer ชั้น
level / storey / floor ชั้นอาคาร
scatter กระจายไปทั่วๆ

T6 L10 – Recipe 2 – Spicy basil pork สูตรที่ 2 – กระเพราหมู

remove / peel / take off
skin / shell / scales
pluck / pick เด็ด
pound ทุบ
mortar and pestle สาก กับ ครก
minced + meat
lastly ( las-ly )
mix ( verb )
mixture ( noun )
heat ทำให้อุ่น ( verb )
heat อุ่น ( adj )
heat ความร้อน ( noun )
runny yolk ใข่แดงเยิ้มๆ
slice หั่น ( verb )
slice แผ่น / แว่น ( noun )
to serve on / to place on ( verb )

T7 L1- Happy มีความสุข

happy ( adj )
happiness ( noun )
smile ‘smie-l’ ( verb / noun )
cheer up = make someone feel happy
Is there anything I can do to cheer you up?
make a joke เล่นมุขตลก
pleased / satisfied
thrilled = happy and excited

T7 L2- Sad เศร้า

sad ( adj )
sadness / sorrow ( noun )
feel sorry for + obj = สงสาร …
“He was heartened from his
friends inspiration to carry on”.
comfort ปลอบใจ
comfortable สบาย
deal with รับมือ

T7 L3- Angry โกรธ

angry ( adj )
anger ( noun / verb )
angry/mad + at + obj
annoy ( verb )
annoyed ( v-2 / adj )
upset / offended น้อยใจ
the way + sub + verb
cross ( verb = ข้าม )
cross ( adj = angry )
nerve เส้นประสาท
get on + pos-adj + nerves = to annoy

T7 L4- Afraid กลัว

afraid ( adj )
fearful ( adj )
fear ( noun )
scared + of + obj
fear + obj
startle / shock
goose bumps ขนลุก

T7 L5- Enjoyable สนุก

enjoyable ( adj )
fun ( adj / noun )
to have fun / to enjoy ( verb )
“I + enjoy/have fun + teaching English.”
laugh ออกเสียงว่า ‘laf’ ( verb )
amusing / funny / humorous = ตลก
entertaining ( adj )
entertainment ( noun )
entertain ( verb )
into ( like / interested )
hilarious = very funny
witty = smart and funny

T7 L6- Confident มั่นใจ

confident ( adj )
confidence ( noun )
optimistic = think positively
sure ( informal )
certain ( formal )
whether … or not? ว่า … หรือไม่
convince โน้มน้าว / ชักขวนให้เชื่อ
negotiate เจรจา / ต่อรอง
count on = rely / trust
bet ( very sure about something )
expect / anticipate / hope

T7 L7- Generous ใจกว้าง

generous ( adj )
generosity ( noun )
consider ( verb )
considerate ( adj )
understanding ( adj )
selfless ตรงข้ามกับ selfish
charity ( noun )
charitable ( adj )
noun+less = ไร้ + noun
helpful / beneficial
sympathetic ( adj )
sympathetically ( adv )
sympathize ( verb )
sympathy ( noun )

T7 L8- Tired เหนื่อย

tired ( adj )
tiredness / fatigue ( noun )
knackered ( 1.very tired 2. broken )
fatigue ( noun )
fatigued ( adj )
drain = run out of energy
wear + obj + out = ใช้จนหมดสภาพ
totally ( veryๆ )
shattered ( 1. very tired 2. broken into pieces )
or else ไม่อย่างนั้น ( otherwise )
fed up เซ็ง / เบื่อหน่าย

T7 L9- Excited ตื่นเต้น

excited ( adj )
excitement ( noun )
ตั้งตารอคอย look forward to
eager / hard-working / keen ขยัน eagle นกอินทรี
passion ( noun )
passionate ( adj )
create ( verb ) สร้าง
creative ( adj ) มีความคิดสร้างสรรค์
absorb ( verb ) ซึมซับ
absorbed ( adj ) หมกมุ่น

T7 L10- Stressed เครียด

stressed ( adj )
stress ( noun )
disturb / bother
grouchy / moody
tense เกร็ง / ตึงเครียด ( adj )
pressured ( adj )
pressure ( noun / verb )
burdened ( adj )
burden ( verb / noun )
debt อ่านว่า det

T8 L1 – Crush แอบชอบ

crush บดขยี้ ( verb )
have a crush on + obj แอบชอบ ( verb )
crush ( noun ) = the person you have a crush on
admire ชื่นชอบ
miss / think about คิดถึง
rumor อ่านว่า roomer
as much as เท่าๆ ที่
the right + noun = … ที่ใช่

T8 L2 – Personality อุปนิสัย

kind / sort / type
understanding ( adj )
respect ( verb )
respectful ( adj )
mature ( adj )
sincere อ่านว่า sin-SEER ( adj )
sincerity ( noun )
caring ( adj )
well-mannered ( adj ) มีมารยาทดี
manners ( noun ) มารยาท
bring up + a child เลี้ยง + คน
put off = made to dislike / made uninterested in
arrogant ( adj ) หยิ่ง / ถือตัว
proud ( adj ) ภูมืใจ
humor ( noun )
humorous ( adj )

T8 L3 – Flirting การจีบ

cute / pretty
for ages = for a long time
indirect ทางอ้อม
hit on = flirt จีบ
smile ( noun / verb )
impressed by + something/someone
interested in + obj

T8 L4 – Dating การเดท

dating ( status = ดูใจกัน )
go on a date ( verb )
at all บ้าง / สักหน่อย
pick + obj + up = รับคน
pick up หยิบขึ้น
How about we … / Let’s …
spend + time/money/energy
charming ( adj )
charm ( noun / verb )
wonder สงสัยอยากรู้
enjoyed / had fun on/with + obj

T8 L5 – Relationship ความสัมพันธ์คู่รัก

Would you like to be my + girl/boy+friend.
be (in a relationship) together
sub + aux + in a sulk + with + obj
make up with + obj
get to know ทำความรู้จัก
break up / split up / separate
ที่รัก sweetheart / honey / dear / babe / sugar

T8 L6 – Proposing การขอแต่งงาน

propose ( verb ) ‘ask to marry’
proposal ( noun )
to marry / to get married แต่งงาน
right / appropriate / suitable เหมาะสม
get down on a knee / to kneel คุกเข่า
absolutely / totally / definitely + yes!

T8 L7 – Marriage การแต่งงาน

child ( 1 )
children ( 2+ )
patient ( adj )
patience ( noun )
take (use) + obj
upset / sad
sweety / sweetheart ที่รัก
women อ่านว่า “wimin” วิมิน
ways / method วิธี
both … and … = ทั้ง … และ …

T8 L8 – Family life ชีวิตครอบครัว

child / kid
ground ( noun ) พื้น
ground ( verb ) บด
ground ( verb ) กักไว้ให้อยู่เฉพาะที่
walk เดิน
(go) for a walk/stroll เดินเล่น
chores ( tasks ) / housework
disturb ➜ bother ➜ annoy
food/grocery + shopping
pay v1, paid v2,v3

T8 L9 – Relationship issues ปัญหาระว่างคู่รัก

open / open hearted
seeing / meeting
feelings / emotions
solve / fix ( verb )
solution ( noun )
issue / problem

T8 L10 – Sweet talk การพูดคำหวาน

meaning ( noun )
meaningful ( adj )
tolerate / put up with / stand
away from ห่างจาก
compliment eachother often ชมกันบ่อยๆ
the more … the more ยิ่ง…ก็ยิ่ง…

T9 L1 – Diet การกิน

lose/shed + some weight
too much / excessively
chubby = quite fat
health ( noun )
healthy ( adj )
meal มื้ออาหาร
usually อ่านว่า YOO-zhe-lee

T9 L2 – Exercise การออกกำลังกาย

exercise ( noun / verb )
work out ( verb )
workout ( noun )
walk ➜ jog ➜ run ➜ sprint
shape / form / figure
bulk up = build muscle
fit ( strong )
fit ( tight )
gym อ่านว่า ‘jim’
muscle ( noun )
muscular ( adj ) = to have much muscle

T9 L3 – Sickness ป่วย

sickness / illness
What’s the + problem / matter / wrong ?
Have a + symptom
hurt / painful / sore
cough อ่านว่า ‘cof’
ache อ่านวาา ‘ake’
plenty of = lots and enough of
get better / recover

T9 L4 – Health check-up ตรวจสุขภาพ

symptoms
exactly เฉพาะเจาะจงตรงไหน /อย่างแม่นยำ
roll up กลิ้งม้วน / กลิ้งหมุน
fold พับ
inhale / breathe in
exhale / breathe out
allergy ( noun )
allergic ( adj )
be allergic to ( verb )
hold/stay/keep + still

T9 L5 – Admit to hospital เข้าโรงพยาบาล

consult ( verb )
consultation ( noun )
consultant ( noun ) ‘job’
fill out / complete
inSURance
surgery ( noun )
surgeon ( noun ) ‘job’
diagnose ( verb )
diagnosis ( noun )
IV = Intravenous therapy การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
dress a wound = ทำแผล
wound อ่านว่า ‘woond’ แผลเปิด
pain-relief / pain-killer / morphine

T9 L6 – Injury accident อุบัติเหตุ

whilst / while
break, broke, broken
trapped / pinched ถูกหนีบ
slip ( verb )
slippery ( adj )
trip over สดุด ( verb )
bang / bump / hit + against + obj
stove top
burn เผา / ไหม้
pedal ( noun / verb )
electricity ( noun )
electric ( adj )
electrocute ( verb )

T9 L7 – Mental health สุขภาพจิต

server = very serious
depressed ( adj )
depression ( noun )
struggle ดิ้นรน / มีปัญหา / ต่อสู้
anorexia อ่านว่า a-na-REX-see-a ( noun )
anorexic ( adj )
overly / too much
adgitated / irritable
beneficial ( adj )
benefit ( noun )
psychyatrist อ่านว่า sy-KY-a-christ
obsessive คลั่งไคล้ ( adj )
obsession ความคลั่งไคล้ ( noun )
compulsive (ซึ่งควบคุมไม่ได้ )
panic / alert / startled
confined = ถูกคุมขัง/กัก
space / area / place
phobia ( noun ) = a fear of ….
high สูง ( adj )
height ความสูง ( noun )
suffer ทนทุกข์
trauma = a very bad experience

T9 L8 – Medicine ยา

take + (medicine) กินยา
apply + (medicine/cream)
drop ( verb / noun )
droplet ( noun )
gargle กลั้วคอ
rinse บ้วนปาก
suck on อม
ease / relieve
effect ( vern / noun )
effective ( adj )
packet / sachet
rub / apply
rash ผื่น
intermittently / periodically

T9 L9 – Emergency ฉุกเฉิน

ambulance อ่านว่า am-byoo-lอึns
medic / doctor
amputate = remove a body part
attach / put on / wear
consciousness ( noun ) อ่านว่า KON-shอึs-nอึs
conscious ( adj ) อ่านว่า KON-shอึs
to lose consciousness / to be unconscious หมดสติ
appears / seems / looks like
overdose = too much drug usage
seizure อ่านว่า SEE-zhur
allergy ( noun )
allergic ( adj )
be allergic to ( verb )
several / many หลาย
obese = severely fat

T9 L10 – Beauty clinic คลินิกความงาม

beauty ( noun )
beautiful ( adj )
face ( noun )
facial ( adj )
remove ( verb )
removal ( noun )
full/complete + body massage
massage นวด ( อ่านว่า MAS-arj )
message ข้อความ ( อ่านว่า MES-ij )
cosmetologist = skin doctor
treat ( verb )
treatment ( noun )

1. Diet การกิน
2. Exercise การออกกำลังกาย
3. Sickness ป่วย
4. Health check-up ตรวจสุขภาพ
5. Admit to hospital เข้าโรงพยาบาล
6. Injury accident อุบัติเหตุ
7. Mental health สุขภาพจิต
8. Medicine ยา
9. Emergency ฉุกเฉิน
10. Beauty clinic คลินิกความงาม

T10 L1-L10

1. Continent – ทวีป
2. Capital city – เมืองหลวง
3. Language – ภาษา
4. Currency – สกุลเงิน
5. Population – ประชากร
6. National symbol – สัญลักษณ์ชาติ
7. Popular food – อาหารที่นิยม
8. Popular sport – กีฬาที่นิยม
9. Famous place – สถานที่ที่มีชื่อเสียง
10. Famous person – บุคคลที่มีชื่อเสียง

เข้าสู่ระบบ