M4 - ไม่เป็นไร | English by chris

M4 – ไม่เป็นไร

YouTube video

ไม่เป็นไร

No problem ไม่มีปัญหา

My pleasure ด้วยความยินดี

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

You’re welcome ด้วยความยินดี

Glad to help ยินดีช่วยเสมอ

No worries ไม่เป็นไร

No sweat ไม่เป็นไร

Sticky advertisement box