Songran สงกรานต์ | English by chris

Songran สงกรานต์

“เล่นน้ำ” ไม่น่าจะใช้คำว่า play water songran
แต่ให้ใช้คำว่า have a water fight แล้วฝรั่งจะเข้าใจมากกว่า
หรืออาจใช้คำว่า splash water at people ก็ได้

During Songran Thais will have a big nationwide water fight.
ในช่วงสงกรานต์ คนไทยจะเล่นน้ำกันไปทั่วประเทศ

Did you join in the water fight today?
วันนี้คุณเล่นน้ำไหม

I’ve been water fighting all day, I am so wet!
ฉันเล่นน้ำทั้งวัน เปียกซุ่มไปหมด

Don’t splash water at people too hard.
อย่าสาดน้ำคนแรงเกินไปนะ

Many girls wanted to pat my cheeks with flour.
มีสาวขอปะแป้งผมเยอะแยะ
ทบทวนคำศัพท์กันหน่อย

เล่นน้ำ – have a water fight
สาดน้ำ – splash water ( at + me/you/him/her/them/us )
เปียก – wet
ปะแป้ง – pat + his/her/my/your + cheeks with flour
สงกรานต์ – Songran ไม่ใช่ Songkran ก = G ไม่ใช้ K(ค/ข)

Sticky advertisement box