The more the more ยิ่ง ก็ยิ่ง | English by Chris

The more the more ยิ่ง ก็ยิ่ง

ยิ่ง .. ก็ยิ่ง10371678_236729199854293_2049521710357031452_n

The more + SUB + VERB 1 ,
the more + ADJ + SUB + GET

เช่น

ยิ่งกิน
ก็ยิ่งอ้วน
The more you eat,
the more fat you get

ยิ่งอ่านหนังสือ
ก็ยิ่งฉลาดขึ้น
The more you read books
the more smart you get

เข้าสู่ระบบ