เป็นอะไรนักหนา Whats the fuss about | English by chris

เป็นอะไรนักหนา Whats the fuss about

เป็นอะไรนักหนาfuss about
What’s all the fuss about!?

หรือคำพูดเป็นทางการ คุณใช้ประโยคต่อไปนี้ก็ได้ครับ

What’s all the commotion about!?

Sticky advertisement box