will, would ใช้อย่างไร | English by Chris

will, would ใช้อย่างไร

will, would ใช้อย่างไร

ทั้งสองสามารถแปลว่า ‘จะ’
แต่ใช้แตกต่างกันไปดังนี้

will ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
I will work tomorrow.

would ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำในอนาคตที่อาจไม่แน่นอนเนื่องจากมีเงื่อนไข (มักใช้คู่กับ if )
I would work tomorrow, if I feel better.

นอกจากนี้ would จะฟังดูสุภาพอ่อนโยนกว่า will ในประโยคขอร้อง
Will/Would you help me do something please?

และเพื่อให้ would เป็นประโยคขอร้องอย่างสุภาพมากๆ
มักจะใช้โครงสร้างดังนี้
( Would + sub + mind + verb-ing )
Would you mind helping me do something please?
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ