10 อาการไม่สบาย ภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง | English by Chris

10 อาการไม่สบาย ภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง

10 อาการไม่สบาย ภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง

1. Fever ไข้
I have a fever, so I need to rest and drink water.
ผมมีไข้ ดังนั้นผมต้องพักผ่อนและดื่มน้ำ

2. Cough ไอ
She has a persistent cough and should see a doctor.
เธอไอมาตลอด และควรพบหมอ

3. Headache ปวดหัว
I can’t come to work today; I have a terrible headache.
ฉันไม่สามารถมาทำงานวันนี้ได้ เพราะฉันปวดหัวมาก

4. Sore throat เจ็บคอ
Drinking warm tea can help soothe a sore throat.
ดื่มชาอุ่นสามาระช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้

5. Stomachache ปวดท้อง
He ate too much junk food and now he has a stomachache.
เขากินอาหารขยะเยอะเกินไป ตอนนี้เขาก็เลยปวดท้องอยู่

6. Flu ไข้หวัดใหญ่
I got the flu, so I’m staying home to avoid spreading it.
ผมเป็นไข้หวัดใหญ่ ผมจึงอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ

7. Toothache ปวดฟัน
I can’t eat because of this terrible toothache.
ฉันกินไม่ได้เพราะปวดฟันมาก

8. Rash ผื่น
He developed a rash after touching a plant in the front garden.
เขามีผื่นหลังจากสัมผัสพืชในสวนหน้าบ้าน

9. Cold เป็นหวัด
A hot bowl of chicken soup can help you get better when you have a cold.
ซุปไก่ร้อนๆ สามารถช่วยให้หายเมื่อคุณเป็นหวัด

10. Diarrhea ท้องเสีย
I need to stay near the bathroom; I have diarrhea.
ฉันต้องอยู่ใกล้ๆ ห้องน้ำ เพราะฉันท้องเสีย

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ