100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การศึกษา { Education } | English by chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การศึกษา { Education }

vid

31/100 In the classroom ในห้องเรียน

Hello everybody let’s begin the lesson.
สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ให้เราเริ่มเรียนได้แล้วครับ

Please take your seats and open your English books.
เชิญนั่งและเอาหนังสือวิชาภาษาอังกฤษเปิดออกมาครับ

If you have a question, then raise your hand first.
ถ้าใครมีคำถาม ให้ยกมือก่อนครับ

Would anybody like to answer?
มีใครอยากตอบคำถามนี้บ้าง

That’s correct, well done!
ถูกต้อง เก่งมากเลยครับ

I’m afraid that’s wrong, but thank you for trying.
ผมเกรงว่าคุณตอบผิด แต่ขอบคุณที่พยายามครับ

Turn to the next page.
พลิกไปหน้าต่อไปครับ

Excuse me teacher, may I go to the toilet, please?
ขอโทษครับคุณครู ผมขอไปห้องน้ำได้ไหมครับ

You may now pack away your things.
ตอนนี้เก็บของเข้ากระเป๋าได้แล้วครับ

Thank you class, see you again next week.
ขอบคุณนักเรียนทุกคน เจอกันสัปดาห์หน้าครับ

32/100 Homework การบ้าน

Have you done your homework yet?
คุณทำการบ้านเสร็จแล้วหรือยัง

My teacher always gives me so much homework.
ครูของผมให้การบ้านเยอะมาก

Homework makes me stressed.
การบ้านทำให้ผมเครียด

I haven’t done my homework in time.
ผมยังทำการบ้านไม่ทัน

Can I copy your homework? I forgot to do it.
ผมขอคัดลอกการบ้านของคุณได้ไหม ผมยังไม่ได้ทำ

I think homework is unnecessary and a waste of time.
ผมคิดว่าการบ้านไม่จำเป็นและเสียเวลาเปล่าๆ

I hate doing homework, it’s so boring.
ผมเกลียดการทำการบ้าน มันน่าเบื่อมาก

Did the teacher give us any homework to do?
คุณครูให้การบ้านกับพวกเราหรือเปล่า

I usually do my homework on Sunday evenings.
ผมมักจะทำการบ้านทุกวันอาทิตย์ตอนเย็น

Kids should enjoy time playing, not always doing homework.
เด็กควรใช้เวลากับการเล่น ไม่ใช่ทำการบ้านตลอด

33/100 Exam การสอบ

Are you ready for the exam?
คุณพร้อมสำหรับการสอบไหม

I have been reviewing a lot recently.
ช่วงนี้ผมทบทวนหนังสือบ่อย

I’m confident I will pass the exam.
ผมมั่นใจว่าผมจะสอบผ่าน

I hope I don’t fail the exam.
ผมหวังว่าผมจะไม่สอบตก

I’m feeling quite nervous about taking the exam.
ผมรู้สึกกังวลที่จะสอบ

This exam has 100 questions and lasts 2 hours.
ข้อสอบนี้มี 100 ข้อ และใช้เวลา 2 ชั่วโมง

Any cheating will result in expulsion.
ใครที่โกงข้อสอบจะถูกไล่ออก

Get enough sleep and eat well before the exam.
นอนหลับให้เพียงพอและกินอาหารดีๆ ก่อนจะสอบ

I got full marks on the exam!
ผมทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม

I got a score of 98/100.
ผมทำข้อสอบได้คะแนน 98 จากเต็ม 100

34/100 Study time เวลาการติว

Would you like to go study together at the library?
คุณอยากไปติวหนังสือที่ห้องสมุดกันไหม

I need a quiet place to go review my textbooks.
ผมต้องการที่เงียบเพื่ออ่านทบทวนหนังสือเรียนของผม

Listening to classical music helps me to study better.
การฟังเพลงคลาสสิกช่วยผมในการอ่านหนังสือ

Can you test me on this subject?
คุณช่วยทดสอบผมสำหรับวิชานี้ได้ไหม

Using pictures with text is a good way to remember information.
การใช้รูปภาพพร้อมข้อความเป็นวิธีที่ดีให้ช่วยจำข้อมูลได้

I usually have a coffee whenever I need to cram study for an exam.
ผมมักจะดื่มกาแฟเมื่อต้องอัดติวหนังสือก่อนสอบ

I make a study schedule to make sure I review everything.
ผมใช้ตารางเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทบทวนทุกสิ่ง

Take a short break every 30 minutes.
ให้พักสั้นๆ ทุก 30 นาที

It’s very important to study regularly and consistently.
ที่สำคัญคือต้องเรียนหนังสืออย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ

Turn off your mobile phone will help you focus on studying more.
การปิดมือถือจะช่วยให้คุณตั้งใจเรียนได้มากขึ้น

35/100 Private tuition เรียนพิเศษ

I’m looking for a private English teacher.
ผมกำลังหาครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ

A private teacher can help improve your English skills.
การเรียนกับครูพิเศษสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้

I prefer to learn 1 on 1 because it’s more personal and convenient.
ผมชอบเรียนตัวต่อตัวมากกว่าเพราะมันเป็นส่วนตัวและสะดวกกว่า

I learn English online with my private teacher once a week for 2 hours.
ผมเรียนกับครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ 1 ครั้งต่อสัปดาห์เป็น 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

I like private tuition because I can ask as many questions as I want.
ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิเศษ เพราะผมสามารถถามคำถามได้มากเท่าที่อยากถามได้

My private English teacher is from England, I like his accent.
ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษของผมมาจากประเทศอังกฤษผมชอบสำเนียงของเขา

I found my teacher from his Youtube channel.
ผมได้พบครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษของผมจากช่อง YouTube ของเขา

The benefits of private tuition is it it’s quicker and effective.
ประโยชน์ของการเรียนพิเศษคือมันเร็วกว่าและได้ผลมากกว่า

How much does it cost for a private English teacher per hour?
เรียนภาษาอังกฤษกับครูพิเศษต่อชั่วโมงคิดเท่าไหร่

I’d like to take a 40-hour beginner English private course.
ผมอยากลงสมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับต้นพิเศษ 40 ชั่วโมง

36/100 Uniform เครื่องแบบ

Do you have to wear a uniform at your school?
ที่โรงเรียนของคุณต้องใส่เครื่องแบบไหม

I think my school’s uniform looks very neat.
ผมคิดว่าเครื่องแบบโรงเรียนของผมดูเรียบร้อยดี

Please tuck in your shirt properly.
กรุณาเหน็บเสื้อในกางเกงดีๆ

You can only wear black shoes with a school uniform.
คุณสามารถใส่รองเท้าสีดำเท่านั้น ให้คู่กับเครื่องแบบโรงเรียน

I don’t know how to do up my tie.
ผมไม่รู้วิธีผูกเน็คไท

I don’t like wearing a school uniform.
ผมไม่ชอบใส่เครื่องแบบโรงเรียน

In the USA, students don’t have to wear any school uniforms.
ในประเทศอเมริกานักเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบโรงเรียน

Your shirt is dirty, you must wear a clean one tomorrow.
เสื้อเชิ้ตของคุณสกปรก พรุ่งนี้คุณจะต้องใส่ตัวที่สะอาด

School uniforms help everyone to feel equal.
เครื่องแบบโรงเรียนจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกเท่าเทียมกัน

I think school uniforms help teach kids to be disciplined.
ผมคิดว่าเครื่องแบบโรงเรียนช่วยสอนให้เด็กมีวินัย

37/100 Discipline ระเบียบวินัย

My teacher is very strict.
คุณครูของผมเข้มงวดมาก

If you forget to do your homework, you will be punished.
ถ้าคุณลืมทำการบ้าน คุณจะถูกลงโทษ

You must obey the school rules.
คุณต้องทำตามกฎของโรงเรียน

Please raise your hand first if you have a question.
ถ้าคุณมีคำถาม กรุณายกมือขึ้นก่อน

Don’t speak when the teacher is teaching.
ห้ามพูดในระหว่างที่คุณครูสอนอยู่

No speaking or looking at other students during an exam.
ห้ามพูดหรือมองนักเรียนคนอื่นในระหว่างการสอบ

If you behave well, you will be rewarded.
ถ้าคุณทำตัวดีๆ คุณจะได้รับรางวัล

It’s very disrespectful to disobey the teacher.
การไม่เชื่อฟังคุณครู ถือว่าไม่ให้เกียรติ

If you misbehave too often, you will be expelled from the school.
ถ้าคุณทำตัวไม่ดีบ่อยเกิน คุณจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน

Discipline is important for a productive learning environment.
ระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี

38/100 Teachers and Students คุณครูและนักเรียน

He is my favorite teacher, he’s so kind and fun.
เขาคือคุณครูที่ผมชื่นชอบ เขาใจดีและสนุกมาก

Excuse me teacher, I don’t understand this question.
ขอโทษครับคุณครู ผมไม่เข้าใจคำถามนี้

The teacher should be a good example to their students.
คุณครูควรเป็นแบบอย่างทีดีสำหรับนักเรียน

All students, let us welcome the teacher.
นักเรียน เคารพคุณครู

It’s lovely to see you all again! I hope you all rested well.
ครูดีใจที่เจอนักเรียนทุกคน ผมหวังว่าเด็กๆ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

Today is teacher’s day, so all the students will pay their respects.
วันนี้คือวันครู ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะไหว้คุณครู

My teacher always encourages me to try my best and never give up.
คุณครูของผมให้กำลังใจผมเสมอ ให้ผมสู้เต็มที่และไม่ยอมแพ้

I’d like to schedule a meeting to discuss your son’s learning.
ผมขอทำนัดกับท่าน เพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนของลูกชายของท่าน

Our teacher is very caring and enthusiastic in teaching.
คุณครูของเราใส่ใจมาก และกระตือรือร้นในการสอน

Mutual respect is vital for good relations between student and teacher.
การให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนสำคัญมาก

39/100 School โรงเรียน

Every morning the students must line up to sing the national anthem.
ตอนเช้านักเรียนทุกคนจะต้อง เข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ

This school has classes from kindergarten until primary grade 6.
โรงเรียนแห่งนี้สอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

I will move to a high school to start my first high school grade 1 term.
ผมจะย้ายมาโรงเรียนมัธยมเพลงนี้เพื่อเริ่มมัธยมศึกษาปีที่ 1

This school has a very strict dress code.
โรงเรียนแห่งนี้มีกฎระเบียบเครื่องแบบที่เข้มงวด

Today it was my turn to come early to clean the classroom.
วันนี้ถึงตาผมที่จะมาแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน

This school’s term fee is very high.
ค่าเทอมโรงเรียนแห่งนี้สูงมาก

KIS is one of Thailand’s most creditable schools.
KIS เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง

Japanese school kids are apparently very stressed.
ใครๆ ก็จะบอกว่าเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะเครียดมาก

Our school has many kinds sporting facilities.
โรงเรียนคงเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬามากมาย

This school has 3 foreign English teachers.
โรงเรียนแห่งนี้มีชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 3 คน

40/100 University มหาวิทยาลัย

I graduated from Oxford university with a MBA.
ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

I want to continue studying for a doctorate degree.
ผมอยากเรียนต่อปริญญาเอก

University tuition is quite expensive.
ค่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยค่อนข้างแพง

A degree is important because it helps you get a job.
ปริญญาสำคัญเพราะจะช่วยได้งาน

My university’s campus is very large, it has many shops and a park too.
บริเวณของมหาวิทยาลัยนี้ใหญ่มาก มีทั้งร้านค้าต่างๆ และสวนเดินเล่น

In Thailand universities, students still have to wear a uniform.
ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย นักเรียนยังต้องใส่เครื่องแบบ

I learned a lot of new things during my 4 years at university.
ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด 4 ปีที่ผมอยู่มหาวิทยาลัย

Which university did you graduate from?
คุณเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไหน

One of my professors gladly gives me good advice whenever I consult him.
เมื่อไหร่ที่ผมต้องการคำแนะนำ จะอาจารย์คนหนึ่งที่ยินดีช่วยเสมอ

The hardest thing about university was being away from my family.
สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัย คือการที่ผมต้องอยู่ห่างจากครอบครัว

Sticky advertisement box