คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย | English by Chris

คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

15 คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ

รู้ไว้จะช่วยให้ประโยคภาษาอังกฤษสมบูรณ์แบบขึ้น
ฟังดูมีเนื้อสาระและครบถ้วน

1. although – ถึงแม้
2. actually – จริงๆ แล้ว
3. apart from – นอกจาก
4. as long as – ตราบใดที่ / ก็ต่อเมื่อ
5. at least – อย่างน้อย
6. because – เพราะ
7. but – แต่
8. especially – โดยเฉพาะ
9. except – ยกเว้น
10. in order to – เพื่อที่จะ
11. in that case – ถ้าอย่างนั้น / ในกรณีนั้น
12. no matter – ไม่ว่า
13. otherwise – ไม่อย่างนั้น / มิฉะนั้น
14. so that’s why – ก็เลย / จึง
15. while – ในขณะที่

★★★ example sentences ประโยคตัวอย่าง ★★★

1. although – ถึงแม้
Although it was raining, we decided to go for a hike.

2. actually – จริงๆ แล้ว
I thought it would be tasty, but actually it was very bland.

3. apart from – นอกจาก
Apart from English,I can also speak Chinese.

4. as long as – ตราบใดที่ / ก็ต่อเมื่อ
You can join as long as you have registered first.

5. at least – อย่างน้อย
I didn’t get full marks, but at least I passed the test.

6. because – เพราะ
She was confused because she didn’t understand.

7. but – แต่
I want to go too, but I’m busy.

8. especially – โดยเฉพาะ
I like to go running, especially when the weather is nice.

9. except – ยกเว้น
I like all fruits, except for durian.

10. in order to – เพื่อที่จะ
You must study hard in order to complete the course.

11. in that case – ถ้าอย่างนั้น / ในกรณีนั้น
It looks like it’s raining, in that case, let’s postpone the event.

12. no matter – ไม่ว่า
No matter what happens, never give up.

13. otherwise – ไม่อย่างนั้น / มิฉะนั้น
Don’t forget to wear sunscreen otherwise you may get burned.

14. so that’s why – ก็เลย / จึง
I was stuck in traffic, so that’s why I’m late

15. while – ในขณะที่
Don’t speak while eating, it’s rude.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ