ความรู้สึกภาษาอังกฤษ English Feelings | English by Chris

ความรู้สึกภาษาอังกฤษ English Feelings

ความรู้สึกหลักๆ ของชีวิตมี 4 อย่างดังนี้
Happy มีความสุข
Sad เศร้า
Angry โกรธ
Afraid กลัว

และสิ่งที่สำคัญในภาษาอังกฤษ
คือการที่จะรู้คำศัพท์อื่นๆ
ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน

ดังนั้นให้เราเรียนรู้อีก 5 คำ
สำหรับความรู้สึกหลักๆเหล่านี้ครับ

**Happy:**
1. Joyful
2. Ecstatic
3. Cheerful
4. Elated
5. Delighted

**Sad:**
1. Sorrowful
2. Melancholic
3. Depressed
4. Mournful
5. Heartbroken

**Angry:**
1. Furious
2. Enraged
3. Cross
4. Mad
5. Indignant

**Afraid:**
1. Terrified
2. Frightened
3. Scared
4. Fearful
5. Petrified

★★ ประโยคตัวอย่าง ★★

**Happy:**
1. She was feeling so joyful that her laughter echoed through the entire room.
2. After receiving the surprise gift, he was absolutely ecstatic and couldn’t stop smiling.
3. The children’s cheerful laughter brightened up even the gloomiest of days.
4. Winning the championship made her feel elated beyond words.
5. The sight of the beautiful sunset left them all feeling delighted and content.

**Sad:**
1. The old man looked sorrowful as he reminisced about his past.
2. The melancholic melody of the piano piece brought tears to her eyes.
3. She felt depressed after hearing the news of her friend’s illness.
4. The mournful procession moved slowly through the streets, paying respects to the departed soul.
5. He was heartbroken when he found out that his pet had gone missing.

**Angry:**
1. His furious reaction to the unfair decision caught everyone by surprise.
2. She was so enraged by the rude comments that she couldn’t hold back her anger.
3. His cross expression showed that he was clearly displeased with the situation.
4. I’ve never seen him so mad; his face turned red with anger.
5. The unjust treatment of the workers left them feeling indignant and ready to take action.

**Afraid:**
1. The horror movie was so terrifying that she couldn’t sleep for nights.
2. The sudden thunderstorm frightened the young children, and they huddled together for comfort.
3. Even though he was scared, he knew he had to face his fears and go through with it.
4. The fearful anticipation of the upcoming exam was causing her a lot of stress.
5. The haunted house was so eerie that it left them petrified, unable to move from fear.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ