สำนวนสภาพอากาศภาษาอังกฤษ | English by Chris

สำนวนสภาพอากาศภาษาอังกฤษ

สำนวนที่ใช้คำศัพท์เรื่องสภาพอากาศ
แต่หมายถึงอีกอย่างหนึ่ง
ขอเสนอ…

Under the weather
Come rain or shine
Sunshine and rainbows

1. Under the weather
แปลตรงๆ : ใต้สภาพอากาศ
หมายถึง: ป่วย / ไม่สบาย
ตัวอย่าง: I’m feeling a bit under the weather and need to rest.

2. Come rain or shine
แปลตรงๆ : มาฝนมาแดด
หมายถึง: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ตัวอย่าง: Come rain or shine, I will complete this project on time!

3. Sunshine and rainbows
แปลตรงๆ : แสงแดดกับสายรุ่้ง
หมายถึง: อย่างราบรื่น / ไปได้อย่างดีโดยไม่มีปัญหาใดๆ
ตัวอย่าง: Their relationship seemed like sunshine and rainbows at the beginning, but they eventually had to deal with their differences and conflicts.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ