100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work } | English by chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work }

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการทำงาน เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ
ที่ใช้บ่อยสำหรับการทำงาน เตรียมตัวให้พร้อมสู่โลกการทำงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
เพื่อเอาตัวรอดได้แน่นอน! แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการทำงานดังนี้
สัมภาษณ์งาน พบกับเจ้านาย แก้ไขปัญหา นำเสนองาน พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
ลาป่วย ถูกไล่ออก การเลื่อนขั้น คำชม คำติชม

VIDEO COMING SOON

1. Job interview สัมภาษณ์งาน 02:19

Which position are you applying for?
คุณสมัครงานตำแหน่งไหน

I’m applying for the accountant position.
ผมสมัครตำแหน่งนักบัญชี

How do you handle pressure?
คุณสามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้อย่างไร

I am calm and decisive.
ผมใจเย็นและสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด

How long would you intend on working for us?
คุณคิดว่าจะทำงานให้กับเรานานแค่ไหน

I would intend on working here for at least 2 years.
ผมคิดว่าจะทำงานที่นี่อย่างน้อย 2 ปี

What work experience have you had in this field?
คุณมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนบ้างไหม

I used to work for a law firm analyzing the budgets.
ผมเคยทำงานที่สำนักงานกฎหมาย ด้านวิเคราะห์งบประมาณต่างๆ

Can you tell me about your education background?
คุณกรุณาบอกประวัติการศึกษาของคุณให้เราฟังได้ไหม

I graduated from Mahidol University with a bachelor’s degree.
ผมเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล

2. Meet with the Boss พบกับเจ้านาย 05:44

The boss would like to see you.
เจ้านายเรียกคุณเข้าไปพบ

I called you to discuss your work performance.
ผมอยากพุดคุยเรื่องผลงานของคุณ

How is progress on the project?
ความคืบหน้าของโครงการเป็นอย่างไรบ้าง

Are you having any problems with your work?
งานของคุณมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า

You need to improve your attitude.
คุณต้องพัฒนาทัศนคติให้ดีกว่านี้

I have good news for you, I’m increasing your salary.
ผมมีข่าวดี ผมจะเพิ่มเงินเดือนของคุณ

This is a warning, next time your salary will be cut.
นี่เป็นการเตือน แต่คราวหน้าจะหักเงินเดือนของคุณ

I’m very pleased with your work.
ผมพอใจมากๆ กับผลงานของคุณ

I’m dissatisfied with your work.
ผมไม่พอใจกับผลงานของคุณ

Thank you for your time, Mr Chris, I will keep improving!
ขอบคุณครับคุณเจ้านายคริส ผมจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อ

3. Problem solving แก้ไขปัญหา 08:40

How can we solve this problem?
เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

Do you have any suggestions?
คุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหม

I think we should consult an expert.
ผมคิดว่าเราควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Let’s brainstorm some ideas.
ให้พวกเราระดมสมองกันเถอะ

Between option A and B, which one do you think is the best?
ระหว่าง A กับ B คุณคิดว่าอันไหนดีที่สุด

We should delegate out tasks to everybody.
เราควรมอบหมายงานให้ทุกคน

We need to put in measures to stop this problem happening again.
เราต้องตั้งเกณฑ์ไว้เพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก

Who is responsible for this problem?
ใครคือผู้รับผิดชอบปัญหาเรื่องนี้

Blaming other people won’t help solve the problem.
การโทษคนอื่นจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหา

We need to work together in unity.
เราต้องทำงานด้วยความสามัคคีกัน

4. Presentation นำเสนองาน 11:36

Welcome everybody to this presentation.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนองาน

The purpose of this presentation is to assess our sales efficiency.
วัตถุประสงค์ของการนำเสนองานนี้ คือให้ประเมินประสิทธิภาพของการขาย

Let’s start off by discussing our first point.
ให้เราเริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อน

Next, we shall review our marketing strategies.
ต่อไป เราจะทบทวนยุทธศาสตร์การตลาดต่างๆ

Let’s compare with some of our competitor’s products.
ให้เราลองเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่ง

I’d like to draw your attention to this graph.
ขอให้ทุกคนสังเกตดูกราฟนี้

As you can see, our profits have been increasing by 5% annually.
อย่างที่เห็น กำไรประจำปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

Lastly, I will now summarise the main points.
สุดท้าย ขอสรุปประเด็นหลักๆ อีกรอบหนึ่ง

Would anybody like to share their opinion?
มีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหม

Thank you all very much for your attention.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง

5. Chatting with colleagues พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน 15:05

How’s your day been?
วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

Today has been great! Everything went smoothly.
วันนี้สุดยอด ทุกสิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น

Today has been awful! We had so many problems.
วันนี้แย่มาก มีปัญหาเยอะ

Is there any work I can help you with?
มีงานอะไรให้ผมช่วยคุณไหม

What are you working on at the moment?
ตอนนี้คุณกำลังทำงานอะไรเหรอ

Could you give me your opinion about something?
คุณช่วยให้ความคิดเห็นเรื่องอะไรบางอย่างได้ไหม

There’s a meeting at 10am.
มีจัดประชุม 10 โมงเช้า

Do you wanna go get some lunch together?
คุณอยากไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหม

I have to do overtime today.
วันนี้ผมต้องทำงานเกินเวลา

Come on, let’s go! It’s time to finish work.
เร็วๆ ไปกันเถอะ ถึงเวลาเลิกงานแล้ว

6. Sick leave ลาป่วย 19:02

I need to take sick leave today.
วันนี้ผมขอลาป่วย

I don’t feel well, I will go back home early.
ผมรู้สึกไม่สบาย ผมจะเลิกงานเร็ว

I’ve got a headache, I need to take a break.
ผมปวดหัว ผมขอพักสักครู่ก่อน

My Doctor said I should rest at home for 2 weeks.
คุณหมอบอกว่าผมต้องพักที่บ้านสองสัปดาห์

I’ve never taken any sick leave.
ผมไม่เคยลาป่วย

I’ve taken 5 days of sick leave this year.
ปีนี้ผมลาป่วยห้าวันมาแล้ว

The boss said you can work from home this week.
เจ้านายบอกว่า สัปดาห์นี้คุณสามารถทำงานที่บ้านได้

I’m so bored staying at home, I miss my workmates.
ผมเบื่อมากที่ต้องออยู่บ้านตลอด ผมคิดถึงเพื่อนร่วมงาน

I’ll be back to work next Monday!
วันจันทร์ผมจะกลับมาทำงานแล้ว

Get better soon, we hope to see you back soon.
ขอให้หายไวๆ นะ หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆ นี้

7. Getting fired ถูกไล่ออก 22:02

The boss wants to speak with you.
เจ้านายขอพูดคุยกับคุณ

I have some bad news to tell you.
ผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณ

Your work performance has been below standards.
ผลงานของคุณต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

You have already been warned twice to improve your behavior.
คุณถูกเตือนสองครั้งมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม

Many other employees have complained about your work.
มีพนักงานอีกหลายคนที่มาบอกว่าไม่พอใจกับคุณ

You have violated our company’s code of conduct rules.
คุณละเมิดกฏจริยธรรมธุรกิจหลายข้อไปแล้ว

You have been late to work too often.
คุณมาทำงานสายบ่อยเกินไป

You have been disrespectful to your manager.
คุณไม่เคารพและยังหยาบคายต่อหัวหน้า

This will be your last day here.
วันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณได้อยู่ที่นี่

I’m afraid we have decided to fire you.
ผมเกรงว่าเราต้องไล่คุณออก

8. Promotion การเลื่อนขั้น 24:57

I’d like to ask about the possibility of promotion.
ผมขอถามเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนขั้น

Let’s discuss about your work performance.
ให้เราอภิปรายเรื่องผลงานของคุณ

I believe I’m ready to handle more responsibility.
ผมเชื่อว่าผมพร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น

I have been successful in all the work targets set for me.
ผมได้ทำเป้าหมายงานสำเร็จทุกอย่าง

We have been impressed by your work ethic.
เรารู้สึกประทับใจกับความตั้งใจทำงานของคุณ

I’m afraid you don’t have enough experience to be promoted yet.
ผมเกรงว่าคุณมีประสบการณ์ยังไม่พอที่จะเลื่อนขั้นได้

You have proven yourself to be a sincere and trustworthy employee.
คุณได้พิสูจน์ว่าตัวคุณเองเป็นคนจริงใจที่ไว้ใจได้

We have decided to increase your salary by 30%.
เราตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนอีก 30%.

We are promoting you to head marketing manager.
เราจะเลื่อนขั้นตำแหน่งงานให้เป็นหัวหน้าการตลาด

Congratulations on your promotion!
ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนขั้น

9. Praise คำชม 28:22

You work great!
คุณทำงานเก่งมากเลย

I’m so impressed by you.
ผมรู้สึกประทับใจมาก

Your plan was successful.
แผนงานของคุณประสบความสำเร็จมาก

You’re very suited to this position.
คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้

You manage your work very efficiently.
คุณบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You’re very devoted to your work.
คุณทุ่มเทกับการทำงาน

I’m sure you’ll be the outstanding employee of the year.
ผมแน่ใจว่าคุณต้องเป็นพนักงานดีเด่นประจำปีนี้แน่นอน

You cooperate well with other work teams.
คุณประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

You’re so diligent in your work.
คุณเป็นคนขยันในการทำงาน

I’m so glad to work together with you.
ผมดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับคุณ

10. Criticism คำติชม 30:46

I’ve noticed you’ve been struggling with this project.
ผมสังเกตว่าคุณกำลังเหนื่อยกับโครงการนี้

I think you could do it better than this.
ผมคิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้

You’re not working to the best of your abilities.
คุณไม่ได้ทำงานเท่ากับศักยภาพของคุณ

You’re missing your work targets, can I help you in any way?
คุณไม่ได้ทำตามเป้าหมายงาน มีอะไรให้ผมช่วยไหม

What obstacles are hindering your work performance?
คุณมีอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของคุณหรือไม่

I’m sure you can improve your work.
ผมแน่ใจว่าคุณสามารถพัฒนาการทำงานของคุณได้

I appreciate you being honest with me.
ผมดีใจที่คุณพูดความจริงกับผม

Thanks for your suggestion.
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

I will consider carefully what you said and try better.
ผมจะใคร่ครวญสิ่งที่คุณบอกผมและจะตั้งใจทำงานมากขึ้น

I won’t let you down.
ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

Sticky advertisement box