SS9 | English by Chris

SS9

YouTube video

9. around ราวๆ / ประมาณ
โครงสร้างประโยค
Let’s + verb1 + around + time.
ตัวอย่างประโยค 1
Let’s meet for dinner around 6pm.
ให้เราเจอกันกินข้าวเย็นราวๆ หกโมงเย็น
ตัวอย่างประโยค 2
Let’s watch a movie around 9pm.
ให้เราดูหนังกันราวๆ สามทุ่ม

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ