SS10 | English by Chris

SS10

YouTube video

10. around here แถวนี้
โครงสร้างประโยค
Is there a + place + around here?
ตัวอย่างประโยค 1
Is there a toilet around here?
แถวนี้มีห้องน้ำไหม
ตัวอย่างประโยค 2
Is there a coffee shop around here?
แถวนี้มีร้านกาแฟไหม

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ