100 Sentence Structures 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ | English by Chris

100 Sentence Structures 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

1. according to ตาม

โครงสร้างประโยค
According to + Sub, + there is a + clause.

According to the news, there is a financial crisis.
ตามรายงานข่าว มีวิกฤตทางเศรษฐกิจ

According to the report, there is a problem with the system. ตามรายงาน ระบบมีปัญหา

2. almost เกือบ

โครงสร้างประโยค
It’s + almost + time to + verb1

It’s almost time to leave.
เกือบถึงเวลาต้องไปแล้ว

It’s almost time to go to bed.
เกือบถึงเวลาต้องเข้านอนแล้ว

3. although ถึงแม้

โครงสร้างประโยค
Although + it’s + adj/verb, + Sub + will + still + verb1

Although it’s difficult, I will still try my best.
ถึงแม้มันจะยาก ฉันจะยังทำให้เต็มที่

Although it’s raining, we will still go for a walk.
ถึงแม้ฝนตกอยู่ พวกเราจะยังไปเดินเล่น

4. always เสมอ

โครงสร้างประโยค
Sub + always + verb1 + time period

I always drink coffee in the morning.
ฉันชอบดื่มกาแฟตอนเช้าเสมอ

He always reads a book in the evening. เขาชอบอ่านหนังสือตอนเย็นเสมอ

5. actually จริงๆ แล้ว

โครงสร้างประโยค
Sub + verb2 + obj + would + adj + but + actually + obj + was + adj

I thought it would be easy, but actually, it was difficult.
ฉันนึกว่ามันจะทำได้ง่าย แต่จริงๆ แล้วมันทำได้ยาก

He said he would come on time, but actually, he was late. เขาบอกว่าจะมาตรงเวลา แต่จริงๆ แล้ว เขามาสาย

6. after หลังจาก

โครงสร้างประโยค
Make sure + sub + verb1 + after + verb1-ing

Make sure you wash your hands after using the toilet.
หลังจากไปห้องน้ำแล้ว อย่าลืมล้างมือด้วย

Make sure you lock the door after leaving. หลังจากออกจากบ้านแล้ว อย่าลืมล็อคประตูด้วยนะ

7. anymore อีกต่อไปแล้ว

โครงสร้างประโยค
Sub + don’t/doesn’t + verb1 + obj + anymore

I don’t work for that company anymore.
ฉันไม่ได้ทำงานสำหรับบริษัทนั้นอีกต่อไปแล้ว

He doesn’t eat meat anymore.
เขาไม่ได้กินเนื้ออีกต่อไปแล้ว

8. apart from นอกจาก

โครงสร้างประโยค
Apart from + obj1 + Sub + also + verb1 + obj2.

Apart from English, I also can speak Chinese.
นอกจากภาษาอังกฤษ ฉันก็สามารถพูดภาษาจีนได้ด้วย

Apart from papaya salad, he also likes mango with sticky rice.
นอกจากส้มตำ เขาก็ชอบมะม่วงข้าวเหนียวด้วย

9. around ราวๆ / ประมาณ

โครงสร้างประโยค
Let’s + verb1 + around + time.

Let’s meet for dinner around 6pm.
ให้เราเจอกันกินข้าวเย็นราวๆ หกโมงเย็น

Let’s watch a movie around 9pm.
ให้เราดูหนังกันราวๆ สามทุ่ม

10. around here แถวนี้

โครงสร้างประโยค
Is there a + place + around here?

Is there a toilet around here?
แถวนี้มีห้องน้ำไหม

Is there a coffee shop around here?
แถวนี้มีร้านกาแฟไหม

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ